1. การเกษตร

1.1 การสนับสนุนภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ

1.2 สถานประกอบการภาคการเกษตร

1.3 การผลิตพืช

- เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี)

- การผลิตข้าวนาปี

- การผลิตข้าวนาปรัง

- การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- การผลิตมันสำปะหลังโรงงาน

- การผลิตสับปะรดโรงงาน

- การผลิตอ้อยโรงงาน

- การผลิตถั่วเหลือง

- การผลิตยางพารา

- การผลิตปาล์มน้ำมัน

- การผลิตกาแฟ

- การผลิตลำไย

- การผลิตทุเรียน

- การผลิตมังคุด

- การผลิตเงาะ

- การผลิตลิ้นจี่

- การผลิตลองกอง

- การผลิตกระเทียม

- การผลิตหอมแดง

- การผลิตหอมหัวใหญ่

- การผลิตมันฝรั่ง

- เนื้อที่เพาะปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหม

- เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (สำมะโนทุก10ปี)

- พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

- พื้นที่รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

- พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน

- พื้นที่ดินเปรี้ยวที่ได้รับการปรับปรุง

- พื้นที่ดินกรดที่ได้รับการปรับปรุง

- พื้นที่ดินเค็มที่ได้รับการปรับปรุง

- ปริมาณการผลิตข้าว

- มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ

- การนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม

- การส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม

- เมล็ดพันธุ์ข้าว

- การนำเข้าปุ๋ยเคมี

- การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร

- ผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี)

- เนื้อที่ใส่ปุ๋ยเคมี (สำมะโนทุก10ปี)

- ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (สำมะโนทุก10ปี)

- พันธุ์พืช

- การผลิตพันธุ์หม่อน

- การผลิตพันธุ์ไม้ย้อมสี

- สายพันธุ์พืช

- เนื้อที่ระบาดของศัตรูพืช

- เนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน

1.4 การผลิตสัตว์

- การเลี้ยงสัตว์

- การเลี้ยงโค (สำมะโนทุก10ปี)

- การเลี้ยงโคเนื้อ (กรมปศุสัตว์)

- การผลิตโคเนื้อ (ข้อมูลจากการสำรวจ)

- การเลี้ยงโคนม (กรมปศุสัตว์)

- การผลิตโคนม (ข้อมูลจากการสำรวจ)

- การเลี้ยงกระบือ (กรมปศุสัตว์)

- การผลิตกระบือ (ข้อมูลจากการสำรวจ)

- การเลี้ยงสุกร (สำมะโนทุก10ปี)

- การเลี้ยงสุกร (กรมปศุสัตว์)

- การผลิตสุกร (ข้อมูลจากการสำรวจ)

- การเลี้ยงไก่ (สำมะโนทุก10ปี)

- การเลี้ยงไก่ (กรมปศุสัตว์)

- การเลี้ยงเป็ด (สำมะโนทุก10ปี)

- การเลี้ยงเป็ด (กรมปศุสัตว์)

- การผลิตไก่เนื้อ

- การผลิตไก่ไข่

- ปริมาณเส้นไหม/รังไหม/ครั่ง (สำมะโนทุก10ปี)

- ปริมาณเส้นไหม/รังไหม

- การผลิตพันธุ์ไหม

- อาหารสัตว์

- สายพันธุ์สัตว์

1.5 สุขภาพสัตว์

1.6 การแปรรูปสินค้าเกษตร

- ผลผลิตน้ำตาล

1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.8 เครื่องมือทางการเกษตร

1.9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน

1.10 การค้าสินค้าเกษตร

1.11 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

1.12 การช่วยเหลือภาคการเกษตร

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำพืชเศรษฐกิจ

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันราคาพืชผลพืชผลทางการเกษตร

- เกษตรกรและเนื้อที่เสียหายที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช

1.13 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

- มาตรฐานสินค้าเกษตร

- การรับรองมาตรฐาน

- การควบคุมมาตรฐาน

2.6 การแปรรูปสัตว์น้ำ

- ปริมาณสัตว์น้ำสดที่ใช้ในการแปรรูป

- ปริมาณผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป


2.7 การค้าสินค้าประมง

- ปริมาณน้ำแข็งเพื่อการประมง

- ราคาสัตว์น้ำที่ชาวประมงขาย

- ราคาสัตว์น้ำหน้าฟาร์ม

- ราคากุ้งทะเล

- ราคาประมูลสัตว์น้ำ

- การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

- การนำเข้าสัตว์น้ำ

- การส่งออกสัตว์น้ำ

- การนำเข้าทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากทูน่าครีบเหลือง

- การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง

- การนำเข้าส่งออก หรือนำผ่านสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย

อนุสัญญา CITES

2.8 การควบคุมการทำประมง/การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งทำการประมง

- พื้นที่ ที่ทำการควบคุมการทำประมง

- แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จัดสร้าง (ปะการังเทียม)

- การปนเปื้อนโลหะหนัก

- สัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

2.9 เรือประมงและเครื่องมือทำการประมง

- เรือประมง

- ท่าขึ้นสัตว์น้ำ

- อู่เรือและคานซ่อมเรือ

- เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด

2.10 การช่วยเหลือภาคการประมง

- เกษตรกรที่ประสบภัย

- เนื้อที่ที่ประสบภัย

- เงินช่วยเหลือ

2.11 อื่นๆ

- ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายด้านการประมง

- ผู้กระทำผิดกฎหมายทางการประมง ด้านประมงทะเล

2. การประมง

2.1 การสนับสนุนภาคการประมง

- มูลค่าเพิ่มของสาขาประมง

- ครัวเรือนประมงทะเล

- ครัวเรือนประมงน้ำจืด

- ครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- ชาวประมงทะเล

- ผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด (สำมะโนทุก10ปี)

- ผู้ทำการประมงที่ได้รับอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำ

- เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านประมง

- ชุมชนประมง

- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองสุขลักษณะ

สถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง

- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่กรมประมงให้การสนับสนุน

- วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล

ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อการส่งออก

- ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ/ผู้จับสัตว์น้ำ/พ่อค้าคนกลาง

- ผู้ประกอบการธุรกิจประมง

- แรงงานภาคประมง

2.2 การประกอบการภาคการประมง

2.3 การประมงน้ำจืด

2.4 การประมงทะเล

2.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210