1. การเกษตร

1.1 การสนับสนุนภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ

- มูลค่าเพิ่มรวมสินค้าเกษตร (อ่าน 138 ครั้ง)

- ครัวเรือนเกษตรกร (อ่าน 101 ครั้ง)

- ประชากรภาคเกษตร (อ่าน 99 ครั้ง)

- ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อ่าน 159 ครั้ง)

- เกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/

เกษตรอินทรีย์ (อ่าน 106 ครั้ง)

- ผู้ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 103 ครั้ง)

- เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง (อ่าน 61 ครั้ง)

- เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (อ่าน 63 ครั้ง)

- เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (อ่าน 64 ครั้ง)

- สมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองทำการเกษตร (อ่าน 61 ครั้ง)

- แรงงานภาคการเกษตร (อ่าน 74 ครั้ง)

- ครูบัญชีอาสา

1.2 สถานประกอบการภาคการเกษตร

- สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จดทะเบียน (อ่าน 67 ครั้ง)

- สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

ที่จดทะเบียน (อ่าน 72 ครั้ง)

- กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (อ่าน 57 ครั้ง)

- สหกรณ์ภาคการเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี) (อ่าน 58 ครั้ง)

- สหกรณ์การเกษตร (อ่าน 51 ครั้ง)

- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี) (อ่าน 78 ครั้ง)

- สมาชิกสหกรณ์การเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี) (อ่าน 46 ครั้ง)

- กลุ่มเกษตรกร (อ่าน 53 ครั้ง)

- หุ้นสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 46 ครั้ง)

- การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 64 ครั้ง)

- ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 61 ครั้ง)

- ฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 52 ครั้ง)

- แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์

การเกษตร (อ่าน 102 ครั้ง)

- จำนวนโรงสีข้าว (อ่าน 139 ครั้ง)

1.3 การผลิตพืช

- เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 86 ครั้ง)

- การผลิตข้าวนาปี (อ่าน 76 ครั้ง)

- การผลิตข้าวนาปรัง (อ่าน 56 ครั้ง)

- การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (อ่าน 59 ครั้ง)

- การผลิตมันสำปะหลังโรงงาน (อ่าน 54 ครั้ง)

- การผลิตสับปะรดโรงงาน (อ่าน 74 ครั้ง)

- การผลิตอ้อยโรงงาน (อ่าน 57 ครั้ง)

- การผลิตถั่วเหลือง (อ่าน 72 ครั้ง)

- การผลิตยางพารา (อ่าน 55 ครั้ง)

- การผลิตปาล์มน้ำมัน (อ่าน 68 ครั้ง)

- การผลิตกาแฟ (อ่าน 57 ครั้ง)

- การผลิตลำไย (อ่าน 58 ครั้ง)

- การผลิตทุเรียน (อ่าน 62 ครั้ง)

- การผลิตมังคุด (อ่าน 52 ครั้ง)

- การผลิตเงาะ (อ่าน 133 ครั้ง)

- การผลิตลิ้นจี่ (อ่าน 100 ครั้ง)

- การผลิตลองกอง (อ่าน 42 ครั้ง)

- การผลิตกระเทียม (อ่าน 81 ครั้ง)

- การผลิตหอมแดง (อ่าน 50 ครั้ง)

- การผลิตหอมหัวใหญ่ (อ่าน 51 ครั้ง)

- การผลิตมันฝรั่ง (อ่าน 58 ครั้ง)

- เนื้อที่เพาะปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหม (อ่าน 50 ครั้ง)

- เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 50 ครั้ง)

- พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดิน (อ่าน 49 ครั้ง)

- พื้นที่รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (อ่าน 86 ครั้ง)

- พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน (อ่าน 42 ครั้ง)

- พื้นที่ดินเปรี้ยวที่ได้รับการปรับปรุง (อ่าน 91 ครั้ง)

- พื้นที่ดินกรดที่ได้รับการปรับปรุง (อ่าน 52 ครั้ง)

- พื้นที่ดินเค็มที่ได้รับการปรับปรุง (อ่าน 57 ครั้ง)

- ปริมาณการผลิตข้าว (อ่าน 56 ครั้ง)

- มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (อ่าน 63 ครั้ง)

- การนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม (อ่าน 384 ครั้ง)

- การส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม (อ่าน 434 ครั้ง)

- เมล็ดพันธุ์ข้าว (อ่าน 45 ครั้ง)

- การนำเข้าปุ๋ยเคมี (อ่าน 266 ครั้ง)

- การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (อ่าน 131 ครั้ง)

- ผู้ถือครองที่ดินทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 51 ครั้ง)

- เนื้อที่ใส่ปุ๋ยเคมี (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 45 ครั้ง)

- ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 82 ครั้ง)

- พันธุ์พืช (อ่าน 55 ครั้ง)

- การผลิตพันธุ์หม่อน (อ่าน 57 ครั้ง)

- การผลิตพันธุ์ไม้ย้อมสี

- สายพันธุ์พืช

- เนื้อที่ระบาดของศัตรูพืช

- เนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน (อ่าน 55 ครั้ง)

1.4 การผลิตสัตว์

- การเลี้ยงสัตว์ (อ่าน 79 ครั้ง)

- การเลี้ยงโค (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 67 ครั้ง)

- การเลี้ยงโคเนื้อ (กรมปศุสัตว์) (อ่าน 81 ครั้ง)

- การผลิตโคเนื้อ (ข้อมูลจากการสำรวจ) (อ่าน 55 ครั้ง)

- การเลี้ยงโคนม (กรมปศุสัตว์) (อ่าน 93 ครั้ง)

- การผลิตโคนม (ข้อมูลจากการสำรวจ) (อ่าน 68 ครั้ง)

- การเลี้ยงกระบือ (กรมปศุสัตว์) (อ่าน 70 ครั้ง)

- การผลิตกระบือ (ข้อมูลจากการสำรวจ) (อ่าน 52 ครั้ง)

- การเลี้ยงสุกร (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 55 ครั้ง)

- การเลี้ยงสุกร (กรมปศุสัตว์) (อ่าน 122 ครั้ง)

- การผลิตสุกร (ข้อมูลจากการสำรวจ) (อ่าน 55 ครั้ง)

- การเลี้ยงไก่ (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 52 ครั้ง)

- การเลี้ยงไก่ (กรมปศุสัตว์) (อ่าน 72 ครั้ง)

- การเลี้ยงเป็ด (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 49 ครั้ง)

- การเลี้ยงเป็ด (กรมปศุสัตว์) (อ่าน 57 ครั้ง)

- การผลิตไก่เนื้อ (อ่าน 48 ครั้ง)

- การผลิตไก่ไข่ (อ่าน 56 ครั้ง)

- ปริมาณเส้นไหม/รังไหม/ครั่ง (สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 49 ครั้ง)

- ปริมาณเส้นไหม/รังไหม

- การผลิตพันธุ์ไหม (อ่าน 50 ครั้ง)

- อาหารสัตว์

- สายพันธุ์สัตว์ (อ่าน 56 ครั้ง)

1.5 สุขภาพสัตว์

1.6 การแปรรูปสินค้าเกษตร

- ผลผลิตน้ำตาล

1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

(ข้อมูลจากการสำรวจ) (อ่าน 69 ครั้ง)

- พื้นที่ที่เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ (อ่าน 60 ครั้ง)

- เนื้อที่ถือครองที่ดินด้านการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.8 เครื่องมือทางการเกษตร

1.9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน

1.10 การค้าสินค้าเกษตร

1.11 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

1.12 การช่วยเหลือภาคการเกษตร

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำพืชเศรษฐกิจ

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันราคาพืชผลพืชผลทางการเกษตร

- เกษตรกรและเนื้อที่เสียหายที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช

1.13 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

- มาตรฐานสินค้าเกษตร

- การรับรองมาตรฐาน

- การควบคุมมาตรฐาน

2. การประมง

2.1 การสนับสนุนภาคการประมง

- มูลค่าเพิ่มของสาขาประมง (อ่าน 80 ครั้ง)

- ครัวเรือนประมงทะเล (อ่าน 84 ครั้ง)

- ครัวเรือนประมงน้ำจืด

- ครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อ่าน 49 ครั้ง)

- ชาวประมงทะเล (อ่าน 58 ครั้ง)

- ผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

(สำมะโนทุก10ปี) (อ่าน 43 ครั้ง)

- ผู้ทำการประมงที่ได้รับอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำ

- เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านประมง

- ชุมชนประมง

- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองสุขลักษณะ

สถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง

- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่กรมประมงให้การสนับสนุน

- วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล

ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานเพื่อการส่งออก

- ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ/ผู้จับสัตว์น้ำ/พ่อค้าคนกลาง

- ผู้ประกอบการธุรกิจประมง

- แรงงานภาคประมง

2.2 การประกอบการภาคการประมง

2.3 การประมงน้ำจืด

2.4 การประมงทะเล

2.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- การเลี้ยงกุ้งทะเล (อ่าน 67 ครั้ง)

- การเลี้ยงกุ้งทะเล (สศก.) (อ่าน 60 ครั้ง)

- การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย (อ่าน 52 ครั้ง)

- การเลี้ยงหอยทะเล (อ่าน 62 ครั้ง)

- การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (อ่าน 55 ครั้ง)

- การเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP, CoC

2.6 การแปรรูปสัตว์น้ำ

- ปริมาณสัตว์น้ำสดที่ใช้ในการแปรรูป (อ่าน 65 ครั้ง)

- ปริมาณผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป

2.7 การค้าสินค้าประมง

- ปริมาณน้ำแข็งเพื่อการประมง (อ่าน 56 ครั้ง)

- ราคาสัตว์น้ำที่ชาวประมงขาย (อ่าน 60 ครั้ง)

- ราคาสัตว์น้ำหน้าฟาร์ม (อ่าน 92 ครั้ง)

- ราคากุ้งทะเล

- ราคาประมูลสัตว์น้ำ

- การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

- การนำเข้าสัตว์น้ำ

- การส่งออกสัตว์น้ำ

- การนำเข้าทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากทูน่าครีบเหลือง

- การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง (อ่าน 72 ครั้ง)

- การนำเข้าส่งออก หรือนำผ่านสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย

อนุสัญญา CITES

2.8 การควบคุมการทำประมง/การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งทำการประมง

- พื้นที่ ที่ทำการควบคุมการทำประมง

- แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จัดสร้าง (ปะการังเทียม)

- การปนเปื้อนโลหะหนัก

- สัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

2.9 เรือประมงและเครื่องมือทำการประมง

- เรือประมง (อ่าน 59 ครั้ง)

- ท่าขึ้นสัตว์น้ำ

- อู่เรือและคานซ่อมเรือ

- เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด

2.10 การช่วยเหลือภาคการประมง

- เกษตรกรที่ประสบภัย

- เนื้อที่ที่ประสบภัย

- เงินช่วยเหลือ

2.11 อื่นๆ

- ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายด้านการประมง

- ผู้กระทำผิดกฎหมายทางการประมง ด้านประมงทะเล

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210