1. ประชากรวัยเรียน

1. ประชากรวัยเรียน (อ่าน 353 ครั้ง)

2. ผู้เรียน

2.1 ผู้เรียนในระบบ

1. ผู้เรียนในระบบ(นักเรียน/นักศึกษา) (อ่าน 150 ครั้ง)

2. ผู้เรียนที่พิการ (ในระบบ) (อ่าน 63 ครั้ง)

3. ผู้เรียนเข้าใหม่ (อ่าน 60 ครั้ง)

4. ผู้เรียนออกกลางคัน (อ่าน 73 ครั้ง)

5. ผู้เรียนซ้ำชั้น

6. ผู้เรียนเลื่อนชั้น

7. ผู้เรียนเหลือรอด

8. ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา(ผู้จบการศึกษา) (อ่าน 75 ครั้ง)

9. ผู้เรียนด้อยโอกาส (ในระบบ) (อ่าน 71 ครั้ง)

3. ผู้สอน

3.1 ผู้สอนในระบบ

1. ผู้สอนในระบบ (อ่าน 72 ครั้ง)

3.2 ผู้สอนนอกระบบ

1. ผู้สอนนอกระบบ (อ่าน 61 ครั้ง)

4. สถานศึกษา

4.1 สถานศึกษาในระบบ

4.2 สถานศึกษานอกระบบ

1. สถานศึกษานอกระบบ (อ่าน 53 ครั้ง)

5. ดัชนีทางการศึกษา

5.1 ความครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ (Coverage and Adequacy)

5.2 คุณภาพการศึกษา (Quality)

1. คุณภาพผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. คุณภาพผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

3. คุณภาพผู้สอนระดับอุดมศึกษา

4. คุณภาพผู้สอนด้าน ICT

5. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (อ่าน 72 ครั้ง)

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับการศึกษาดี

7. อัตราการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy rate) (อ่าน 287 ครั้ง)

8. อัตราการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

9. ประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (อ่าน 51 ครั้ง)

10. ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

11. คุณภาพสถานศึกษาด้าน ICT

5.3 ประสิทธิภาพภายในของการศึกษา (Internal Efficiency)

1. ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 65 ครั้ง)

2. อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion Rate) (อ่าน 82 ครั้ง)

3. อัตราการซ้ำชั้น (Repetition Rate)

4. อัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) (อ่าน 119 ครั้ง)

5. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) (อ่าน 123 ครั้ง)

6. อัตราการเหลือรอด (Survival Rate)

7. อัตราการสำเร็จการศึกษา

8. ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

9. ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 59 ครั้ง)

10. สุขภาพของผู้เรียน(ก่อนวัยเรียนและวัยเรียน)

11. การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

5.4 โอกาสทางการศึกษา

1. อัตราการแรกเข้าเรียนสุทธิ (Net Intake rate)

2. อัตราการแรกเข้าเรียนแบบหยาบ (Gross Intake Rate)

3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate)

4. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross Enrollment Rate)

5. อัตราการเรียนต่อ (อ่าน 61 ครั้ง)

5.5 ความเสมอภาคและเป็นธรรม (Equality and Equity)

1. ความเสมอภาคและเป็นธรรมการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 65 ครั้ง)

2. ความเสมอภาคและเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา/ครู

3. ดัชนีความเสมอภาคทางเพศด้านการบริหาร

4. ความเสมอภาคและเป็นธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อ่าน 63 ครั้ง)

5. ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการแรกเข้าเรียนอย่างหยาบ( Gross Intake female

to male Ratio )

6. ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการเข้าเรียนสุทธิ

7. ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการเหลือรอด

8. ดัชนีความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเรียนต่อ

9. ดัชนีความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของการรู้หนังสือ

6. งบประมาณทางการศึกษา

1. งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษา (อ่าน 81 ครั้ง)

2. การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

7. การส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน

1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210