1. อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา

1.6 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

1.7 การฟอกเงิน

1) การจับกุมคดีฟอกเงินของสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ (อ่าน 42 ครั้ง)

2) การจับกุมคดีฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อ่าน 63 ครั้ง)

3) คดีอาญาฟอกเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ่าน 55 ครั้ง)

4) คดีอาญาฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อ่าน 99 ครั้ง)

5) คดีอาญาฟอกเงินของสำนักงานอัยการสูงสุด

6) การดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง (อ่าน 56 ครั้ง)

7) ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางคดีอาญาฟอกเงิน

8) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีอาญาฟอกเงิน

9) การขนเงินสดข้ามแดน

1.8 การค้ามนุษย์

1.9 คดีแรงงาน

1) คดีแรงงาน

1.3 คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.4 คนต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

1) คดีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (อ่าน 66 ครั้ง)

2) คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

1.5 อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

1.10 คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร

1.11 คดีคุ้มครองผู้บริโภค

1) การดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 83 ครั้ง)

2) การดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

2. การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

2.1 การดำเนินคดีอาญา

1) การสอบสวนดำเนินคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2) การสอบสวนดำเนินคดีอาญาของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ (อ่าน 55 ครั้ง)

3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินคดีในชั้นสอบสวนของสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ

4) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน

5) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล (อ่าน 46 ครั้ง)

6) การควบคุมผู้ต้องหาในเรือนจำ (อ่าน 41 ครั้ง)

7) ระยะเวลาเฉลี่ยการควบคุมผู้ต้องหาในเรือนจำ

8) การพิจารณาสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการ (อ่าน 49 ครั้ง)

9) คดีอาญาในชั้นศาล (อ่าน 56 ครั้ง)

2.4 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

1) การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผู้กระทำผิดที่เป็น

ผู้ใหญ่ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 56

2) ผลการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผู้กระทำผิด

ที่เป็นผู้ใหญ่ฯ

3) การหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน (อ่าน 46 ครั้ง)

4) การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นศาล (อ่าน 115 ครั้ง)

5) ผลการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นศาล (อ่าน 59 ครั้ง)

2.5 การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

2.6 สถิติคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรม

1) ผลการดำเนินคดี (อ่าน 59 ครั้ง)

2) คดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง

3) สถิติการกระทำผิดซ้ำ (อ่าน 90 ครั้ง)

4) ความเสียหายจากคดีอาญา

5) การปล่อยตัวชั่วคราว

2.2 การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน

2.3 การให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีอาญา

3. การอำนวยความยุติธรรมทางแพ่ง

3.1 การดำเนินคดีแพ่ง

3.2 การไกล่เกลี่ยคดี

4. การอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

4.1 การดำเนินคดีปกครอง

5. การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

5.1 การบำบัดฟื้นฟูและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

6. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

6.1 เรื่องร้องเรียน

1) เรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

6.2 การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม

7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

7.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

1) อาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ่าน 65 ครั้ง)

2) อาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่ (อ่าน 54 ครั้ง)

3) อาสาสมัครคุมประพฤติและอาสาสมัครช่วยลด/ป้องกันอาชญากรรมของกรมคุมประพฤติ (อ่าน 59 ครั้ง)

4) อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

5) อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (อ่าน 69 ครั้ง)

6) อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม (อ่าน 49 ครั้ง)

7) อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อ่าน 43 ครั้ง)

8) อาสาสมัครและเครือข่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในเรือนจำผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ (อ่าน 60 ครั้ง)

9) อาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (อ่าน 45 ครั้ง)

10) อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี

11) อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

12) อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม (อ่าน 98 ครั้ง)

8. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง

8.3 พรรคการเมือง

1) พรรคการเมือง (อ่าน 58 ครั้ง)

2) สาขาพรรคการเมือง (อ่าน 65 ครั้ง)8.4 คดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

9. การปกครอง

9.1 การบริหารราชการส่วนกลาง

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง

2) กำลังคนภาครัฐส่วนกลาง

9.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

1) เขตการปกครอง (อ่าน 54 ครั้ง)

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

3) กำลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาค

4) กำลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง (อ่าน 51 ครั้ง)

10. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10.1 การป้องกันการทุจริตในวงราชการ

1) มาตรการปราบปรามการทุจริตในวงราชการ (อ่าน 45 ครั้ง)

2) การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

3) การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (อ่าน 70 ครั้ง)

4) ผลการปราบปรามจับกุมคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5) ผลการปราบปรามจับกุมคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อ่าน 40 ครั้ง)

10.2 การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

1) การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210