1. รัฐบาล

1.3 สถิติการคลังประจำปีงบประมาณ

- สถิติการคลังประจำปีงบประมาณ(รายงาน)

1.7 เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

2. รัฐวิสาหกิจ

2.3 การเบิกจ่ายงบลงทุน

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3.3 ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 รายงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รายงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210