1. รัฐบาล

1.1 รายได้

- ประมาณการรายได้รัฐบาล (อ่าน 77 ครั้ง)

- ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล (อ่าน 54 ครั้ง)

- ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากร (อ่าน 72 ครั้ง)

- ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต (อ่าน 72 ครั้ง)

- ผลการจัดเก็บรายได้กรมศุลกากร

- ผลการจัดเก็บรายได้กรมธนารักษ์ (อ่าน 60 ครั้ง)

- ผลการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ

- มูลค่าการนำเข้าสินค้า (อ่าน 54 ครั้ง)

- มูลค่าการส่งออกสินค้า (อ่าน 41 ครั้ง)

- ดุลการค้า (อ่าน 46 ครั้ง)

- การนำเข้าสินค้า (อ่าน 46 ครั้ง)

- การส่งออกสินค้า (อ่าน 48 ครั้ง)

1.2 รายจ่าย

1.3 สถิติการคลังประจำปีงบประมาณ

- สถิติการคลังประจำปีงบประมาณ(รายงาน)

1.4 ฐานะการคลัง

1.5 ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบ GFS

1.6 หนี้สาธารณะ

1.7 เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

2. รัฐวิสาหกิจ

2.1 ฐานะการเงิน

2.2 การนำส่งรายได้

2.3 การเบิกจ่ายงบลงทุน

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3.1 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3 ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 รายงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รายงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210