1. ความยากจน

1.1 เส้นความยากจน (poverty line) ด้านรายจ่าย

1.2 คนจนด้านรายจ่าย (อ่าน 84 ครั้ง)

1.3 ครัวเรือนยากจน

1.4 ครัวเรือนที่มีหนี้สิน

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (อ่าน 77 ครั้ง)

2. การศึกษาและการฝึกอบรม

2.1 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Intake rate)

2.3 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate)

2.4 อัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate)

2.5 ผู้เรียนในระบบ (นักเรียน/นักศึกษา)

2.6 ผู้เรียนนอกระบบ

2.7 อัตราการสำเร็จการศึกษา

2.8 อัตราการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy rate)

2.9 การอ่านหนังสือ (อ่าน 65 ครั้ง)

2.10 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

2.11 การเข้าฝึกอบรม (โดยส่วนราชการอื่น)

2.12 การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต (อ่าน 60 ครั้ง)

3. สุขภาพ

3.1 อายุคาดเฉลี่ยของประชากร (จากสำรวจ) (อ่าน 69 ครั้ง)

3.2 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

3.3 สัดส่วนการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแล

3.4 อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 -19 ปี (อ่าน 64 ครั้ง)

3.5 อัตราการคุมกำเนิด (อ่าน 62 ครั้ง)

3.6 อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53) (อ่าน 56 ครั้ง)

3.7 อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50) (อ่าน 90 ครั้ง)

3.8 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-152)

3.9 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14)

3.10 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)

3.11 อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)

3.12 อัตราตาย (อ่าน 56 ครั้ง)

3.13 อัตราตายของมารดา (อ่าน 50 ครั้ง)

3.14 อัตราการฆ่าตัวตาย (Suicide) (อ่าน 58 ครั้ง)

3.15 อุบัติเหตุการขนส่ง

3.16 สุขภาพจิตของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

3.17 การสูบบุหรี่ของประชากร (อ่าน 62 ครั้ง)

3.18 การดื่มสุราของประชากร (อ่าน 56 ครั้ง)

3.19 อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (อ่าน 58 ครั้ง)

3.20 สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากทะเบียน) (อ่าน 166 ครั้ง)

3.21 สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากสำมะโน) (อ่าน 54 ครั้ง)

3.22 อัตราเจริญพันธุ์ (จากสำรวจ) (อ่าน 54 ครั้ง)

3.23 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส (จากสำมะโน) (อ่าน 69 ครั้ง)

3.24 การออกกาลังกายของประชากร

3.25 การใช้เวลาว่างของประชากร (อ่าน 54 ครั้ง)

3.26 ผู้สูงอายุ (อ่าน 57 ครั้ง)

4. ความรุนแรง

4.1 การถูกทำร้ายร่างกาย/จิตใจ (อ่าน 72 ครั้ง)

4.2 การถูกทำร้ายทางเพศ

4.3 การบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย

4.4 การประสบเหตุอาชญากรรม (จากสำรวจ) (อ่าน 60 ครั้ง)

4.5 เหยื่อจากการค้ามนุษย์

4.6 กระบวนการยุติธรรมด้านความรุนแรงโดยตำรวจ

4.7 กระบวนการยุติธรรมด้านความรุนแรงโดยอัยการ

4.8 ผู้ต้องขัง

4.9 การควบคุมผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4.10 สถาบันให้บริการทางสังคมภาครัฐ

4.11 การให้บริการทางสังคม

4.12 การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้

4.13 ยาเสพติด (อ่าน 45 ครั้ง)

5. ความขัดแย้ง

6. เศรษฐกิจ

7. อำนาจและการตัดสินใจ

7.1 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

7.2 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

7.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (อ่าน 68 ครั้ง)

7.4 ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. (อ่าน 63 ครั้ง)

7.5 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.

7.6 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. (อ่าน 61 ครั้ง)

7.7 ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว. (อ่าน 49 ครั้ง)

7.8 คณะรัฐมนตรี

7.9 คณะกรรมาธิการรัฐสภา

7.10 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่าน 51 ครั้ง)

7.11 นักบริหารภาครัฐ

7.12 ผู้บริหารในการปกครองท้องถิ่น

7.13 ผู้บริหารในการปกครองท้องที่ (อ่าน 57 ครั้ง)

7.14 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี) (อ่าน 53 ครั้ง)

7.15 กรรมการสหกรณ์

7.16 การมีส่วนร่วมในงานองค์กรชุมชน

7.17 การมีส่วนร่วมในหอการค้าจังหวัด

8. กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้า

8.1 องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสตรี

8.2 ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย

9. สิทธิมนุษยชน

9.1 คณะกรรมการระดับชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน (อ่าน 70 ครั้ง)

9.2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

10. สื่อมวลชน

10.1 ผู้ที่อยู่ในงานสื่อสารมวลชน

11. สิ่งแวดล้อม

11.1 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (อ่าน 49 ครั้ง)

11.2 การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

11.3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

12. เด็ก

12.1 การเกิด (จากทะเบียน) (อ่าน 58 ครั้ง)

12.2 การเกิดและอัตราการเกิด (จากสำรวจ) (อ่าน 52 ครั้ง)

12.3 อัตราเกิดมีชีพ (อ่าน 55 ครั้ง)

12.4 อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (Sex Ratio at Birth - SRB) (จากทะเบียน)

12.5 อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (Sex Ratio at Birth - SRB) (จากสำรวจ) (อ่าน 78 ครั้ง)

12.6 อัตราส่วนเพศของเด็กอายุ 0-1 ปี และ 0-4 ปี

12.7 อัตราตายทารก (อ่าน 66 ครั้ง)

12.8 อัตราตายของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี (อ่าน 45 ครั้ง)

12.9 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย

12.10 ภาวะโภชนาการ (อ่าน 49 ครั้ง)

12.11 การสมรสในเด็ก (อ่าน 63 ครั้ง)

13. ขนาดและโครงสร้างของประชากร

13.1 ประชากร (จากทะเบียน) (อ่าน 58 ครั้ง)

13.2 ประชากร (จากสำมะโน) (อ่าน 65 ครั้ง)

13.3 ประชากร (จากสำรวจ) (อ่าน 68 ครั้ง)

13.4 ประชากร (จากการคาดประมาณ)

13.5 อัตราส่วนเพศของประชากร (จากสำมะโน)

13.6 อัตราการเพิ่มของประชากร (จากทะเบียน)

13.7 อัตราการเพิ่มของประชากร (จากสำมะโน)

13.8 อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรอายุ 15-59 ปี (จากสำมะโน)

13.9 ประชากรตามพื้นที่ (จากทะเบียน) (อ่าน 57 ครั้ง)

13.10 ประชากรตามพื้นที่ (จากสำมะโน) (อ่าน 53 ครั้ง)

13.11 ความหนาแน่นของประชากร (จากทะเบียน)

13.12 ความหนาแน่นของประชากร (จากสำมะโน)

13.13 ประชากรแฝง (อ่าน 252 ครั้ง)

13.14 กลุ่มชาติพันธุ์ (จากทะเบียน)

13.15 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (จากทะเบียน)

13.16 คนที่ไม่มีสัญชาติไทย (จากสำมะโน) (อ่าน 47 ครั้ง)

13.17 คนต่างด้าวในหมู่บ้าน/ชุมชน

13.18 การย้ายเข้า (จากทะเบียน) (อ่าน 54 ครั้ง)

13.19 การย้ายออก (จากทะเบียน) (อ่าน 55 ครั้ง)

13.20 การย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (จากสำรวจ) (อ่าน 63 ครั้ง)

13.21 การย้ายถิ่นของประชากรภายใน 5 ปี (จากสำมะโน)

13.22 ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (จากสำมะโน)

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210