1. ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง

1.1 Personal condition

1.1.1 ความยากจน

1.1.2 การศึกษา (Educational attainment)

1.1.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional maturity)

- ร้อยละของคนไทยที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับดี

1.1.4 สุขภาพจิตเชิงบวก (Positive mental health)

- ร้อยละของประชากรที่มีความสุข(Happiness)

- สุขภาพจิตของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

1.1.5 การว่างงาน (Unemployment)

- อัตราการว่างงาน

1.1.6 การหย่าร้าง (Divorce)

- อัตราการหย่าร้าง

1.1.7 การช่วยเหลือทางสังคม (Social support)

- ร้อยละของประชากรที่รู้สึกว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี

1.2 พฤติกรรมสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

1.2.1 การออกกำลังกาย

1.2.2 การบริโภคอาหาร

1.2.3 การบริโภคสุรา (Alcohol consumption)

1.2.4 การสูบบุหรี่

1.2.5 การติดเชื้อ HIV

1.2.6 การตรวจสุขภาพ

- สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.3 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1.3.1 อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีีการใช้เชื้อเพลิงแข็ง

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

2. สถานะสุขภาพ

2.2 การป่วยการตายด้วยโรคสำคัญ และสาเหตุ

2.2.1 การป่วยการตายด้วยโรคติดต่อที่สำคัญ

2.2.2 การป่วยการตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ

- อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52)

- อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)

- อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14)

- อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)

- อัตราป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง (J40-J47)

- อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53)

- อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50)

- อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด (C33-C34)

- อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52)

- อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25)

- อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)

- อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)

- อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14)

- อัตราตายด้วยโรคถุงลมโป่งพอง (J40-J47)

- อัตราป่วยด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติ (C00-C97)

- อัตราตายด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติ (C00-C97)

- อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53)

- อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50)

- อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปอด (C33-C34)

2.2.3 การป่วยการตายด้วยโรคทางจิต

- ความชุกของโรคเสพติดสุรา (Alcohol dependence) ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของโรคซึมเศร้า (Depressive disorder (MDD, Dysthymia) ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของโรควิตกกังวล (Anxiety disorders (GAD, Panic disorder) ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของโรคจิตเภท (Schizophrenia) ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของภาวะบกพร่องทางสติปิญญา (Mental Retardation) ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของโรคออทิสติก (Autistic) ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Learning Disability)

- ความชุกของโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็กและวัยรุ่น

- ความชุกของโรคสมองเสื่อม (Dementia) ในประชากรทั่วไป

2.2.4 สาเหตุการป่วยการตาย

3. ระบบบริการสุขภาพ

3.2 การป้องกันและควบคุมโรค

3.2.1 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

3.2.2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3.2.3 การคัดกรอง

- อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์

- การสำรวจคัดกรองผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living : ADL)

3.3 การรักษาพยาบาลและฟื้นฟู

3.4 การคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค

3.4.1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา

- ทะเบียนตำรับยา

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านวัตถุเสพติด

- ทะเบียนตำรับวัตถุเสพติด

- ใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุม

- ใบจดทะเบียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์

- ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

- ใบรับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์

- หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย

- ทะเบียนวัตถุอันตราย

- ใบอนุญาตสถานท่่ี่ผลิต-นำเข้าอาหาร

- ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

- การร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.4.2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการส่งเสริมสุขภาพ

3.4.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพภาคประชาชน

3.5 การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข

3.5.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ

3.5.2 การใช้บริการสาธารณสุข

- อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก/ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งต่อคนต่อปี)

- อัตราการใช้บริการสถานพยาบาลของประชากรไทย

- ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือก

- การเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยจิตเวช (Admission to hospital)

- จำนวนวันนอนของผู้ป่วยจิตเวช

3.5.3 การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต (Access to mental health services)

3.6 ทรัพยากรสุขภาพ

3.6.1 บุคลากรสาธารณสุข

3.6.2 สถานพยาบาล

3.6.3 เตียงผู้ป่วย

3.6.4 งบประมาณด้านสุขภาพ

- ร้อยละของงบประมาณด้านสุขภาพต่องบประมาณทั้งหมด

- ร้อยละของงบประมาณสุขภาพจิตต่องบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ

3.7 ผลลัพธ์ระบบบริการสุขภาพ (Outcome)

- อัตราการกลับเข้า รักษาซํ้า (Readmission) ของผู้ป่วยจิตเวชภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย

- อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของผู้ป่วยโรคจิตเวช (Suicide in Psychiatric patients)

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210