สาขาสุขภาพ

1. ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง

1.1 Personal condition

1.1.4 สุขภาพจิตเชิงบวก (Positive mental health)

- ร้อยละของประชากรที่มีความสุข(Happiness)

- สุขภาพจิตของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป (อ่าน 106 ครั้ง)

1.1.1 ความยากจน

- สัดส่วนคนจน (อ่าน 93 ครั้ง)

1.1.2 การศึกษา (Educational attainment)

- อัตราการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy rate)

- ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 60 ครั้ง)

- ร้อยละของเด็กไทยท่ี่มีีเชาวน์ปัญญาในเกณฑ์มาตรฐาน (อ่าน 60 ครั้ง)

1.1.5 การว่างงาน (Unemployment)

- อัตราการว่างงาน

1.1.6 การหย่าร้าง (Divorce)

- อัตราการหย่าร้าง

1.1.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional maturity)

- ร้อยละของคนไทยที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับดี

1.1.7 การช่วยเหลือทางสังคม (Social support)

- ร้อยละของประชากรที่รู้สึกว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี

1.2 พฤติกรรมสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

1.2.4 การสูบบุหรี่

1.2.5 การติดเชื้อ HIV

1.2.6 การตรวจสุขภาพ

- สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.3 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1.3.1 อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีีการใช้เชื้อเพลิงแข็ง

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

2. สถานะสุขภาพ

2.1 สถิติชีพ ( Vital Statistics )

2.1.1 ประชากร

2.1.3 การตาย

- อัตราตาย (อ่าน 64 ครั้ง)

- อัตราตายตามกลุ่มอายุ (อ่าน 137 ครั้ง)

- อัตราตายทารก (อ่าน 50 ครั้ง)

- อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (อ่าน 165 ครั้ง)

- อัตราของมารดา (อ่าน 47 ครั้ง)

- อัตราการฆ่าตัวตาย (Suicide) (อ่าน 68 ครั้ง)

2.1.2 การเกิด

- อัตราการเกิดมีชีพ (อ่าน 62 ครั้ง)

2.2 การป่วยการตายด้วยโรคสำคัญ และสาเหตุ

2.2.3 การป่วยการตายด้วยโรคทางจิต

- ความชุกของโรคเสพติดสุรา (Alcohol dependence) ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของโรคซึมเศร้า (Depressive disorder (MDD, Dysthymia)

ในประชากรทั่วไป (อ่าน 167 ครั้ง)

- ความชุกของโรควิตกกังวล (Anxiety disorders (GAD, Panic disorder)

ในประชากรทั่วไป (อ่าน 92 ครั้ง)

- ความชุกของโรคจิตเภท (Schizophrenia) ในประชากรทั่วไป (อ่าน 274 ครั้ง)

- ความชุกของภาวะบกพร่องทางสติปิญญา (Mental Retardation)

ในประชากรทั่วไป

- ความชุกของโรคออทิสติก (Autistic) ในประชากรทั่วไป (อ่าน 286 ครั้ง)

- ความชุกของเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Learning Disability)

- ความชุกของโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็กและวัยรุ่น

- ความชุกของโรคสมองเสื่อม (Dementia) ในประชากรทั่วไป

2.2.2 การป่วยการตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ

- อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52) (อ่าน 90 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) (อ่าน 79 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) (อ่าน 85 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (อ่าน 79 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง (J40-J47) (อ่าน 74 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53) (อ่าน 58 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50) (อ่าน 51 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด (C33-C34) (อ่าน 58 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52) (อ่าน 57 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) (อ่าน 56 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (อ่าน 71 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) (อ่าน 61 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) (อ่าน 55 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคถุงลมโป่งพอง (J40-J47) (อ่าน 58 ครั้ง)

- อัตราป่วยด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติ (C00-C97)

- อัตราตายด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติ (C00-C97)

- อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53) (อ่าน 81 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50) (อ่าน 105 ครั้ง)

- อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปอด (C33-C34) (อ่าน 56 ครั้ง)

2.2.4 สาเหตุการป่วยการตาย

3. ระบบบริการสุขภาพ

3.1 การส่งเสริมสุขภาพ

3.1.1 อนามัยแม่และเด็ก

3.1.2 อนามัยเจริญพันธุ์

3.2 การป้องกันและควบคุมโรค

3.2.3 การคัดกรอง

- อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์

- การสำรวจคัดกรองผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการ

ประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living : ADL)

3.2.1 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

3.2.2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3.3 การรักษาพยาบาลและฟื้นฟู

3.4 การคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค

3.4.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพภาคประชาชน

3.4.1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา (อ่าน 57 ครั้ง)

- ทะเบียนตำรับยา (อ่าน 56 ครั้ง)

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านวัตถุเสพติด (อ่าน 48 ครั้ง)

- ทะเบียนตำรับวัตถุเสพติด (อ่าน 60 ครั้ง)

- ใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุม

- ใบจดทะเบียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์

- ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

- ใบรับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์

- หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (อ่าน 60 ครั้ง)

- ทะเบียนวัตถุอันตราย

- ใบอนุญาตสถานท่่ี่ผลิต-นำเข้าอาหาร

- ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

- การร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.4.2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการส่งเสริมสุขภาพ

3.5 การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข

3.5.3 การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต (Access to mental health services)

- อัตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข

ทุกระดับ (อ่าน 65 ครั้ง)

- อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช

3.5.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ

3.5.2 การใช้บริการสาธารณสุข

- อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก/ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(ครั้งต่อคนต่อปี) (อ่าน 69 ครั้ง)

- อัตราการใช้บริการสถานพยาบาลของประชากรไทย

- ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์

ทางเลือก (อ่าน 50 ครั้ง)

- การเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยจิตเวช

(Admission to hospital)

- จำนวนวันนอนของผู้ป่วยจิตเวช

3.6 ทรัพยากรสุขภาพ

3.6.3 เตียงผู้ป่วย

3.6.1 บุคลากรสาธารณสุข

- สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร (อ่าน 315 ครั้ง)

- สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร (อ่าน 82 ครั้ง)

- สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร (อ่าน 78 ครั้ง)

- สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร (อ่าน 137 ครั้ง)

- สัดส่วนพยาบาลเทคนิคต่อประชากร (อ่าน 52 ครั้ง)

- อัตราส่วนจิตแพทย์ต่อประชากร (อ่าน 102 ครั้ง)

- อัตราพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางการ

- ร้อยละของนักจิตวิทยาคลินิกต่อประชากร

- ร้อยละของนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชต่อประชากร

- ร้อยละของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นต่อประชากร (อ่าน 57 ครั้ง)

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ่าน 96 ครั้ง)

3.6.2 สถานพยาบาล

3.6.4 งบประมาณด้านสุขภาพ

- ร้อยละของงบประมาณด้านสุขภาพต่องบประมาณทั้งหมด

- ร้อยละของงบประมาณสุขภาพจิตต่องบประมาณด้านสุขภาพ

ของประเทศ (อ่าน 59 ครั้ง)

3.7 ผลลัพธ์ระบบบริการสุขภาพ (Outcome)

- อัตราการกลับเข้า รักษาซํ้า (Readmission) ของผู้ป่วยจิตเวชภายใน 28 วัน

หลังจำหน่าย (อ่าน 102 ครั้ง)

- อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของผู้ป่วยโรคจิตเวช (Suicide in Psychiatric patients)

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210