สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT (โครงข่ายอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

- โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (สป.ทก.)

- โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

2. การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT

2.1 การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT

- การมีอุปกรณ์สื่อสาร (สสช.)

- การมีอุปกรณ์สื่อสาร (กสทช.) (อ่าน 64 ครั้ง)

- การมีอุปกรณ์ ICT (สสช.)

- การมีอุปกรณ์ ICT

- การเข้าถึงบริการ (สรอ.)

2.2 การใช้ ICT

- การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.)

- การใช้คอมพิวเตอร์

- การใช้อินเทอร์เน็ต (กสทช.) (อ่าน 79 ครั้ง)

- การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) (อ่าน 80 ครั้ง)

- การใช้อินเทอร์เน็ต (สรอ.)

- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สสช.)

- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (กสทช.) (อ่าน 72 ครั้ง)

- การใช้ Website (สสช.) (อ่าน 61 ครั้ง)

- การใช้ Website (สรอ.)

- Software Piracy Rate (SIPA)

- Secure Internet servers (สพธอ.)

2.3 ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT

- การมีและการใช้ ICT แบบอื่นๆ (สรอ.)

- การมีและการใช้ ICT แบบอื่นๆ (สสช.)

3. ทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT

3.1 อุปทานของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT

- ระดับการศึกษาของผู้จบการศึกษาด้าน ICT (สป.ทก.)

- บุคลากรในสถานประกอบการที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT (สสช.)

- กำลังคนด้าน ICT (สป.ทก.)

- ผู้เข้าศึกษาด้าน ICT

- ผู้ที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (สป.ทก.)

- ผู้ที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (สพฐ.)

- ผู้ที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (กสทช.) (อ่าน 71 ครั้ง)

3.2 อุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT

- การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ICT (สป.ทก.)

- ผู้ทำงานด้าน ICT (สสช.) (อ่าน 63 ครั้ง)

- ข้อมูลอื่นๆ ด้านอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT (สป.ทก.)

- ข้อมูลอื่นๆ ด้านอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT (สสช.)

4. อุตสาหกรรม

- ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT (กสทช.) (อ่าน 67 ครั้ง)

- ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT (สป.ทก.)

- การผลิตอุตสาหกรรมซอฟแวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ (อ่าน 67 ครั้ง)

- มูลค่าผลผลิตในอุตสาหกรรม ICT (สป.ทก.)

- มูลค่าผลผลิตในอุตสาหกรรม ICT (SIPA)

5. ตลาด (มูลค่า สัดส่วน ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภค ราคา ฯลฯ)

- มูลค่าของตลาด ICT (สป.ทก.)

- มูลค่าของตลาด ICT (NECTEC)

- มูลค่าของตลาด ICT (SIPA)

- มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (สป.ทก.)

- มูลค่าการส่งออกสินค้า ICT (สดช.) (อ่าน 61 ครั้ง)

- มูลค่าการส่งออกสินค้า ICT (ธปท.)

- การส่งออกซอฟแวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ (อ่าน 87 ครั้ง)

- มูลค่าการนำเข้าสินค้า ICT (สป.ทก.)

- มูลค่าการนำเข้าสินค้า ICT (SIPA)

6. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

6.1 e-Trading and Service

- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สสช.)

- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สพธอ.)

- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

- การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) (กรมบัญชีกลาง)

6.2 e-Payment

- การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ธปท.)

6.3 e-Filling & e-Reporting

- ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) (กรมศุลกากร)

- รายได้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue) (กรมสรรพากร)

- การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์

- การใช้บริการภาครัฐของสถานประกอบการ/ครัวเรือน (สสช.)

6.4 e-Certificate

- ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CertiFicate)

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

7. การวิจัย/พัฒนา และสิทธิบัตร

- สิทธิบัตรด้าน ICT ที่ได้รับการจดทะเบียน (สป.ทก.)

- สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (SIPA)

- สิทธิบัตรด้าน ICT ที่ยื่นขอจดทะเบียน (สป.ทก.)

- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในสาขา ICT (สป.ทก.)

8. อื่นๆ เช่น บริการไปรษณีย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์

- บริการไปรษณีย์ (ปณท.)

- สื่อสารมวลชน (กสทช.)

- สื่อสารมวลชน (สป.ทก.)

9. อันดับ/ดัชนีที่สำคัญด้าน ICT จากการจัดอันดับขององค์กรระหว่างประเทศ

- อันดับ/ดัชนีที่สำคัญด้าน ICT จากการจัดอันดับขององค์กรระหว่างประเทศ (สป.ทก.)

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210