- จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

- จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนประกอบกิจการ

- จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนขยายกิจการ

- จำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน

- จำนวนโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

- จำนวนโรงงานที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมฯ

- จำนวนวิสาหกิจ จำแนกตามขนาด และประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

- จำนวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ; เพิ่มทุน ; แปรสภาพ ; จดทะเบียนเลิกฯ

- จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ

- จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามมูลค่าทุนจดทะเบียน