- การจ้างงานของอุตสาหกรรมการผลิต

- จำนวนการจ้างงานจากทะเบียนประกันสังคม จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

- จำนวนลูกจ้างและคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

- ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ