- ทุนและแหล่งทุนของอุตสาหกรรมการผลิต

- สัดส่วนการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศในสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ