- การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบ

- จำนวนผู้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำแนกตาม เลขที่ มอก.

- จำนวนผู้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน จำแนกตาม เลขที่ มผช.

- จำนวนผู้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม

- จำนวนผู้ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม