- การส่งเสริมการลงทุน

- การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ (จำนวนโครงการ เงินลงทุน การจ้างงาน)

- การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน (จำนวนโครงการ เงินลงทุน การจ้างงาน)

- การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน (จำนวนโครงการ เงินลงทุน การจ้างงาน)