- สัมปทานเหมืองแร่

- จำนวนเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทานและเปิดทำการ จำแนกตามชนิดของแร่