- การจ้างงาน

- จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการเหมืองแร่ จำแนกตามชนิดของแร่