- ราคาแร่

- ราคาแร่ตามประกาศเพื่อคำนวณรายได้ค่าภาคหลวง