- การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

- การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ จำแนกตามโครงการ ประเภทที่อยู่อาศัย (แสดงจำนวนหน่วยและจำนวนโครงการ)