- โรงมหรสพ

- จำนวนโรงมหรสพ จำแนกประเภทตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ (พ.ศ.2550)