- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เฉพาะนิติกรรมขาย และขายฝาก

- ข้อมูลปริมาณงานและเงินรายได้จากการจดทะเบียน (แบบ 200) ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ภาพรวม)

- ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (แบบ 1100) ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ภาพรวม)