- ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

- ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม