- ตัวชี้วัดการขยายตัวของผลิตภาพรวม (TFPG หรือ Total Factor Productivity Growth)

- ตัวชี้วัดการขยายตัวของผลิตภาพรวม (TFPG หรือ Total Factor Productivity Growth) จำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

International Standard Industrial Classification(ISIC) จำแนกตามขนาดการจ้างงาน และจำแนกตามโครงสร้างการลงทุน