- อันดับความสามารถในการแข่งขันโดย WEF

- อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม (Global Competitiveness Index: GCI)

- อันดับความสามารถของตลาดสินค้า (Goods Market Efficiency)

- อันดับความสามารถของประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency)

- อันดับความสามารถของความซับซ้อนทางธุรกิจ (Business Sophistication)