1. อุตสาหกรรมการผลิต

1.1 ผู้ผลิต/สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

1.4 การดูแลสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิต

- การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากอุตสาหกรรมการผลิต

- การพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว


1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต

1.3 ผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต

2. เหมืองแร่

2.1 สถานประกอบการเหมืองแร่และสัมปทาน

2.2 ปัจจัยการผลิตแร่

3. การก่อสร้าง

5. ดัชนีและตัวชี้วัดด้านอุตสาหกรรม

5.3 ดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านผลผลิต

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

- ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ

5.4 ดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของต่างประเทศ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210