1. อุตสาหกรรมการผลิต

1.1 ผู้ผลิต/สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

1.4 การดูแลสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิต

- การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากอุตสาหกรรมการผลิต

- การพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (อ่าน 56 ครั้ง)


1.2 ลักษณะการผลิต/ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต

1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต

1.3 ผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต

2. เหมืองแร่

2.1 สถานประกอบการเหมืองแร่และสัมปทาน

- สัมปทานเหมืองแร่ (อ่าน 62 ครั้ง)

2.3 ผลผลิตแร่

- ราคาแร่ (อ่าน 67 ครั้ง)

- ปริมาณผลผลิตแร่ (อ่าน 64 ครั้ง)

- ค่าภาคหลวงแร่ (อ่าน 392 ครั้ง)

2.2 ปัจจัยการผลิตแร่

- การจ้างงาน (อ่าน 62 ครั้ง)

3. การก่อสร้าง

3.1 สถานประกอบการก่อสร้าง

4. อสังหาริมทรัพย์

5. ดัชนีและตัวชี้วัดด้านอุตสาหกรรม

5.1 ดัชนีอุตสาหกรรม

- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (อ่าน 126 ครั้ง)

- ดัชนีการส่งสินค้า (อ่าน 68 ครั้ง)

- ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (อ่าน 120 ครั้ง)

- ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (อ่าน 60 ครั้ง)

- ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (อ่าน 67 ครั้ง)

- ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (อ่าน 110 ครั้ง)

- อัตราการใช้กำลังการผลิต (อ่าน 73 ครั้ง)

- ตัวชี้วัดผลิตภาพรวม

(TFP หรือ Total Factor Productivity) (อ่าน 79 ครั้ง)

- ตัวชี้วัดการขยายตัวของผลิตภาพรวม

(TFPG หรือ Total Factor Productivity Growth) (อ่าน 66 ครั้ง)

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

- สัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศ

ต่อมูลค่าการส่งออก

5.3 ดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านผลผลิต

สาขาอุตสาหกรรม (อ่าน 60 ครั้ง)

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

- ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ

5.4 ดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอันดับความสามารถ

ในการแข่งขันของต่างประเทศ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210