1. กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน (Supply of Labor)

2. ความต้องการในตลาดแรงงาน/อุปสงค์ของแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทำ

2.1 ความต้องการแรงงาน

2.2 การส่งเสริมการมีงานทำ

1) ชั่วโมงการทำงาน

2) การทำงานต่ำระดับ

3) ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง

4) ค่าจ้างที่แท้จริงของผู้มีงานทำ

5) สัดส่วนของผู้มีงานทำที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 1

ดอลล่าห์ต่อวัน

6) ค่าจ้างรายอาชีพ

7) ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตน

8) ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

9) การบรรจุงาน

3. การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน

3.1 ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

4. การคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน

4.3 แรงงานสัมพันธ์

1) ข้อเรียกร้อง

2) ข้อพิพาทแรงงาน

3) ข้อขัดแย้ง

4) ข้อขัดแย้งและการผละงาน

5) คดีแรงงาน

6) องค์การแรงงาน

7) อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อจำนวน

สถานประกอบการ 100,000 แห่ง

5. การประกันสังคม

5.2 การรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210