1. กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน (Supply of Labor)

1.1 กำลังแรงงาน

1.3 แรงงานกลุ่มเฉพาะ

1) แรงงานในระบบ (อ่าน 127 ครั้ง)

2) แรงงานนอกระบบ (อ่าน 100 ครั้ง)

3) แรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้านจากทะเบียน

4) แรงงานต่างด้าว (อ่าน 90 ครั้ง)

5) แรงงานผู้สูงอายุ (อ่าน 81 ครั้ง)

6) แรงงานคนพิการจากการสำรวจ (อ่าน 66 ครั้ง)

7) แรงงานคนพิการจากการทะเบียน

8) แรงงานไทยในต่างประเทศ (อ่าน 66 ครั้ง)

9) ประมาณการรายได้ที่คนไทยในต่างประเทศ

ส่งกลับ (อ่าน 62 ครั้ง)

10) อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน (อ่าน 80 ครั้ง)

11) อัตราการมีงานทำ (อ่าน 104 ครั้ง)

12) อัตราการมีงานทำของแรงงานสูงอายุ (อ่าน 78 ครั้ง)

13) อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (อ่าน 63 ครั้ง)

14) อัตราการทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) (อ่าน 71 ครั้ง)

15) อัตราการว่างงาน (อ่าน 81 ครั้ง)

16) อัตราการว่างงานระยะยาว (อ่าน 64 ครั้ง)

17) ร้อยละของแรงงานนอกระบบ (อ่าน 74 ครั้ง)

2. ความต้องการในตลาดแรงงาน/อุปสงค์ของแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทำ

2.1 ความต้องการแรงงาน

1) ตำแหน่งงานว่าง (อ่าน 75 ครั้ง)

2) ความต้องการแรงงาน (อ่าน 111 ครั้ง)

3) แรงงานที่บริษัทขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องการ

(ก่อนเปิดดำเนินการ)

4) อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน (อ่าน 63 ครั้ง)

5) อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง (อ่าน 72 ครั้ง)

6) อัตราการเข้าออกงาน (Turnover rate) (อ่าน 97 ครั้ง)

2.2 การส่งเสริมการมีงานทำ

1) ชั่วโมงการทำงาน (อ่าน 94 ครั้ง)

2) การทำงานต่ำระดับ (อ่าน 69 ครั้ง)

3) ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง (อ่าน 166 ครั้ง)

4) ค่าจ้างที่แท้จริงของผู้มีงานทำ

5) สัดส่วนของผู้มีงานทำที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 1

ดอลล่าห์ต่อวัน

6) ค่าจ้างรายอาชีพ (อ่าน 98 ครั้ง)

7) ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตน

8) ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

9) การบรรจุงาน (อ่าน 62 ครั้ง)

3. การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน

3.1 ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

3.2 การพัฒนาฝีมือแรงงาน

1) แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ (อ่าน 197 ครั้ง)

2) แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อ่าน 65 ครั้ง)

3) การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (อ่าน 56 ครั้ง)

4) การฝึกอบรม(โดยส่วนราชการอื่น)

5) ร้อยละของประชากรในวัยแรงงานที่ต้องการพัฒนา

6) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน (อ่าน 100 ครั้ง)

7) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมง (อ่าน 59 ครั้ง)

8) อัตราการผ่านการฝึกอาชีพเสริม (อ่าน 111 ครั้ง)

9) อัตราการผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (อ่าน 57 ครั้ง)

4. การคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน

4.3 แรงงานสัมพันธ์

5. การประกันสังคม

5.1 สถานประกอบการและผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม

5.3 นายจ้างและลูกจ้างกองทุนเงินทดแทน

5.2 การรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210