1. บัญชีรายได้ประชาชาติ(National Income Account)

2. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Tables)

3. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน (Flow of Funds Accounts)

4. บัญชีดุลการชำระเงิน (Balance of Payments)

5. บัญชีงบดุลแห่งชาติ (National Balance Sheet)

- Capital stock of Thailand

- บัญชีงบดุลแห่งชาติ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210