1. บัญชีรายได้ประชาชาติ(National Income Account)

1.1 Annual data


1.1.1 Main Account

- Main Account (อ่าน 129 ครั้ง)

1.1.2 Gross Domestic Product (GDP) , Chain Volume Measures (1990-2010)

- Gross Domestic Product, Chain Volume Measures (อ่าน 92 ครั้ง)

1.1.3 Gross Domestic Product (Production)

- Gross Domestic Product (Production) (อ่าน 94 ครั้ง)

- Gross Domestic Product Originating From Fishing (อ่าน 71 ครั้ง)

- Gross Domestic Product Originating From Hotels and Restaurants (อ่าน 60 ครั้ง)

1.1.4 Gross Domestic Product (Expenditure)

- Gross Domestic Product (Expenditure) (อ่าน 66 ครั้ง)

1.1.5 National Income

- National Income (อ่าน 70 ครั้ง)

1.1.6 Gross regional product/Gross provincial product

- Gross regional product (อ่าน 57 ครั้ง)

- Gross provincial product (อ่าน 59 ครั้ง)

1.2 Quarterly data

- Gross Domestic Product Chain Volume Measures (อ่าน 71 ครั้ง)

- Gross National Product (อ่าน 52 ครั้ง)

- Private Consumption Expenditure (อ่าน 65 ครั้ง)

- Gross Fixed Capital Formation (อ่าน 63 ครั้ง)

- General Government Consumption Expenditure (อ่าน 54 ครั้ง)

2. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Tables)

- Input Structure (overall and by sector) (อ่าน 57 ครั้ง)

- Output Distribution (overall and by sector) (อ่าน 59 ครั้ง)

3. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน (Flow of Funds Accounts)

- Sectors Tables (อ่าน 59 ครั้ง)

- Supplementary Tables (อ่าน 53 ครั้ง)

4. บัญชีดุลการชำระเงิน (Balance of Payments)

5. บัญชีงบดุลแห่งชาติ (National Balance Sheet)

- Capital stock of Thailand (อ่าน 69 ครั้ง)

- บัญชีงบดุลแห่งชาติ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210