1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 ทรัพยากรแร่

1.2 ทรัพยากรดินและที่ดิน

1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (อ่าน 7 ครั้ง)

2) พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดิน

1.3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1) อาณาเขตทางทะเล (อ่าน 22 ครั้ง)

2) ชายฝั่งทะเล (อ่าน 4 ครั้ง)

3) การกัดเซาะชายฝั่ง (อ่าน 4 ครั้ง)

4) ป่าชายเลน (อ่าน 4 ครั้ง)

5) ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู

6) พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

7) หญ้าทะเล (อ่าน 4 ครั้ง)

8) แนวปะการัง (อ่าน 4 ครั้ง)

9) สัตว์ทะเลหายาก (อ่าน 4 ครั้ง)

1.4 ทรัพยากรน้ำ

1) ลุ่มน้ำ (อ่าน 7 ครั้ง)

2) พื้นที่ต้นน้ำลำธาร (อ่าน 7 ครั้ง)

3) แหล่งน้ำ

4) น้ำท่า (อ่าน 6 ครั้ง)

5) น้ำในอ่างเก็บน้ำ (อ่าน 7 ครั้ง)

6) น้ำบาดาล (อ่าน 5 ครั้ง)

7) บ่อบาดาล (อ่าน 6 ครั้ง)

8) ปริมาณน้ำผิวดิน

9) ปริมาณน้ำหมุนเวียน

10) ปริมาณการใช้น้ำ

1.5 ทรัพยากรป่าไม้

1) พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม (อ่าน 9 ครั้ง)

2) พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศ (อ่าน 5 ครั้ง)

3) การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ (อ่าน 6 ครั้ง)

4) พื้นที่ป่าสงวน (อ่าน 5 ครั้ง)

5) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และนันทนาการ (อ่าน 5 ครั้ง)

6) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด

7) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามประกาศต่อพื้นที่ประเทศ (อ่าน 5 ครั้ง)

8) พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

9) พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (อ่าน 5 ครั้ง)

10) ป่าชุมชน (อ่าน 5 ครั้ง)

11) พื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ (อ่าน 5 ครั้ง)

12) พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ (อ่าน 5 ครั้ง)

13) พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกไฟไหม้

14) การผลิตไม้ (อ่าน 4 ครั้ง)

15) การนำเข้าและส่งออกไม้ (อ่าน 4 ครั้ง)

16) ผลผลิตจากป่าสงวนแห่งชาติ (อ่าน 4 ครั้ง)

1.6 ทรัพยากรชีวภาพ

1) พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 5 ครั้ง)

2) ชนิดพันธุ์พืช (อ่าน 4 ครั้ง)

3) ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

4) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่รุกราน

5) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของ

ประเทศไทย

6) ชนิดพันธุ์สัตว์ (อ่าน 6 ครั้ง)

7) ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม

8) ชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของ

ประเทศไทย

9) สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (อ่าน 4 ครั้ง)

10) การขยายพันธ์ เพาะพันธุ์สัตว์ป่า เชิงพาณิชย์

2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ

2.2 คุณภาพอากาศ

1) คุณภาพอากาศ (อ่าน 6 ครั้ง)

2) ฝนกรด

2.3 คุณภาพน้ำ

1) คุณภาพน้ำบาดาล

2) คุณภาพน้ำผิวดิน (อ่าน 14 ครั้ง)

3) คุณภาพแม่น้ำสายหลัก

4) คุณภาพคลองในกรุงเทพมหานคร

5) คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (อ่าน 6 ครั้ง)

6) น้ำเสียชุมชน (อ่าน 6 ครั้ง)

7) น้ำเสียชุมชนที่เข้าระบบบำบัดของกรุงเทพมหานคร

8) น้ำเสียชุมชนที่เข้าระบบบำบัดขององค์การจัดการ

น้ำเสีย (อ่าน 6 ครั้ง)

2.4 มลพิษทางเสียง

1) ระดับเสียง (อ่าน 5 ครั้ง)

2.7 สิ่งแวดล้อมชุมชน

1) พื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (อ่าน 4 ครั้ง)

2) พื้นที่สวนสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.8 องค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

2) เครือข่ายสิ่งแวดล้อม

2.9 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (อ่าน 5 ครั้ง)

2) สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

3. ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย

3.1 ภัยธรรมชาติ

1) อุทกภัย (อ่าน 4 ครั้ง)

2) น้ำท่วม-ดินถล่ม

3) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วม-ดินถล่ม (อ่าน 4 ครั้ง)

4) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (หมู่บ้าน)

5) พื้นที่บ้านเครือข่าย

6) ภัยแล้ง (อ่าน 4 ครั้ง)

7) หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

8) ภัยหนาว (อ่าน 5 ครั้ง)

9) วาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า (อ่าน 4 ครั้ง)

10) แผ่นดินไหว (อ่าน 4 ครั้ง)

11) หมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (อ่าน 5 ครั้ง)

12) ผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (อ่าน 4 ครั้ง)

3.2 อุบัติภัย

1) อัคคีภัย (อ่าน 5 ครั้ง)

2) อุบัติภัยจากสารอันตราย/สารเคมี

4. อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.1 ภูมิอากาศ

1) อุณหภูมิ (อ่าน 6 ครั้ง)

2) น้ำฝน (อ่าน 5 ครั้ง)

3) พายุหมุนเขตร้อน (อ่าน 7 ครั้ง)

4) ความชื้นสัมพัทธ์ (อ่าน 9 ครั้ง)

4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210