1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 ทรัพยากรแร่

1.2 ทรัพยากรดินและที่ดิน

1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (อ่าน 67 ครั้ง)

2) พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดิน

1.3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1) อาณาเขตทางทะเล (อ่าน 89 ครั้ง)

2) ชายฝั่งทะเล (อ่าน 39 ครั้ง)

3) การกัดเซาะชายฝั่ง (อ่าน 46 ครั้ง)

4) ป่าชายเลน (อ่าน 54 ครั้ง)

5) ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู

6) พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

7) หญ้าทะเล (อ่าน 66 ครั้ง)

8) แนวปะการัง (อ่าน 48 ครั้ง)

9) สัตว์ทะเลหายาก (อ่าน 66 ครั้ง)

1.4 ทรัพยากรน้ำ

1) ลุ่มน้ำ (อ่าน 58 ครั้ง)

2) พื้นที่ต้นน้ำลำธาร (อ่าน 137 ครั้ง)

3) แหล่งน้ำ

4) น้ำท่า (อ่าน 60 ครั้ง)

5) น้ำในอ่างเก็บน้ำ (อ่าน 56 ครั้ง)

6) น้ำบาดาล (อ่าน 57 ครั้ง)

7) บ่อบาดาล (อ่าน 67 ครั้ง)

8) ปริมาณน้ำผิวดิน

9) ปริมาณน้ำหมุนเวียน

10) ปริมาณการใช้น้ำ

1.5 ทรัพยากรป่าไม้

1) พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม (อ่าน 148 ครั้ง)

2) พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศ (อ่าน 50 ครั้ง)

3) การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ (อ่าน 57 ครั้ง)

4) พื้นที่ป่าสงวน (อ่าน 75 ครั้ง)

5) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และนันทนาการ (อ่าน 58 ครั้ง)

6) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด

7) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามประกาศต่อพื้นที่ประเทศ (อ่าน 53 ครั้ง)

8) พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

9) พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (อ่าน 76 ครั้ง)

10) ป่าชุมชน (อ่าน 51 ครั้ง)

11) พื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ (อ่าน 56 ครั้ง)

12) พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ (อ่าน 53 ครั้ง)

13) พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกไฟไหม้

14) การผลิตไม้ (อ่าน 40 ครั้ง)

15) การนำเข้าและส่งออกไม้ (อ่าน 44 ครั้ง)

16) ผลผลิตจากป่าสงวนแห่งชาติ (อ่าน 62 ครั้ง)

1.6 ทรัพยากรชีวภาพ

1) พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 43 ครั้ง)

2) ชนิดพันธุ์พืช (อ่าน 46 ครั้ง)

3) ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

4) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่รุกราน

5) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของ

ประเทศไทย

6) ชนิดพันธุ์สัตว์ (อ่าน 56 ครั้ง)

7) ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม

8) ชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของ

ประเทศไทย

9) สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (อ่าน 43 ครั้ง)

10) การขยายพันธ์ เพาะพันธุ์สัตว์ป่า เชิงพาณิชย์

2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ

2.2 คุณภาพอากาศ

1) คุณภาพอากาศ (อ่าน 50 ครั้ง)

2) ฝนกรด

2.3 คุณภาพน้ำ

1) คุณภาพน้ำบาดาล

2) คุณภาพน้ำผิวดิน (อ่าน 60 ครั้ง)

3) คุณภาพแม่น้ำสายหลัก

4) คุณภาพคลองในกรุงเทพมหานคร

5) คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (อ่าน 73 ครั้ง)

6) น้ำเสียชุมชน (อ่าน 58 ครั้ง)

7) น้ำเสียชุมชนที่เข้าระบบบำบัดของกรุงเทพมหานคร

8) น้ำเสียชุมชนที่เข้าระบบบำบัดขององค์การจัดการ

น้ำเสีย (อ่าน 61 ครั้ง)

2.4 มลพิษทางเสียง

1) ระดับเสียง (อ่าน 59 ครั้ง)

2.7 สิ่งแวดล้อมชุมชน

1) พื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (อ่าน 44 ครั้ง)

2) พื้นที่สวนสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.8 องค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

2) เครือข่ายสิ่งแวดล้อม

2.9 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (อ่าน 86 ครั้ง)

2) สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

3. ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย

3.1 ภัยธรรมชาติ

1) อุทกภัย (อ่าน 71 ครั้ง)

2) น้ำท่วม-ดินถล่ม

3) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วม-ดินถล่ม (อ่าน 65 ครั้ง)

4) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (หมู่บ้าน)

5) พื้นที่บ้านเครือข่าย

6) ภัยแล้ง (อ่าน 53 ครั้ง)

7) หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

8) ภัยหนาว (อ่าน 49 ครั้ง)

9) วาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า (อ่าน 47 ครั้ง)

10) แผ่นดินไหว (อ่าน 52 ครั้ง)

11) หมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (อ่าน 59 ครั้ง)

12) ผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (อ่าน 48 ครั้ง)

3.2 อุบัติภัย

1) อัคคีภัย (อ่าน 73 ครั้ง)

2) อุบัติภัยจากสารอันตราย/สารเคมี

4. อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.1 ภูมิอากาศ

1) อุณหภูมิ (อ่าน 54 ครั้ง)

2) น้ำฝน (อ่าน 62 ครั้ง)

3) พายุหมุนเขตร้อน (อ่าน 42 ครั้ง)

4) ความชื้นสัมพัทธ์ (อ่าน 59 ครั้ง)

4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210