1. ประชากรศาสตร์/ประชากร

1.3 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร

1.3.4 ภาวะเจริญพันธุ์

1.4.4 กลุ่มชาติพันธุ์

1) กลุ่มชาติพันธุ์ (จากการทะเบียน)

2) กลุ่มชาติพันธุ์ (จากการสำรวจ)1.4.5 คนต่างด้าว

1) คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (จากการทะเบียน)

2) คนที่ไม่มีสัญชาติไทย (จากการสำมะโน)

3) คนต่างด้าวในหมู่บ้าน/ชุมชน

1.4 ประชากรกลุ่มเฉพาะ

1.4.1 เด็กและเยาวชน

1) เด็ก (จากการทะเบียน)

2) เยาวชน (จากการทะเบียน)

3) เด็กและเยาวชน (จากการสำรวจ)

1.4.2 ผู้สูงอายุ

2. เคหะ

2.2 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

1) การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

2.3 การให้ความช่วยเหลือด้านเคหะ

1) การจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

2) การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการมีส่วนร่วม

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210