สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

1. ประชากรศาสตร์/ประชากร

1.1 ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ

1) ประชากร (จากการทะเบียน) (อ่าน 491 ครั้ง)

2) ประชากร (จากการสำมะโน) (อ่าน 230 ครั้ง)

3) ประชากร (จากการสำรวจ) (อ่าน 187 ครั้ง)

4) ประชากร (จากการคาดประมาณ) (อ่าน 138 ครั้ง)

5) สัดส่วนประชากร (จากการทะเบียน) (อ่าน 132 ครั้ง)

6) สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน) (อ่าน 118 ครั้ง)

7) อัตราส่วนเพศของประชากร (จากการทะเบียน) (อ่าน 124 ครั้ง)

8) อัตราส่วนเพศของประชากร (จากการสำมะโน) (อ่าน 123 ครั้ง)

9) อัตราการเพิ่มของประชากร (จากทะเบียน)

10) อัตราการเพิ่มของประชากร (จากการสำมะโน) (อ่าน 120 ครั้ง)

11) อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรอายุ 15-59 ปี (จากการสำมะโน) (อ่าน 138 ครั้ง)

12) อายุคาดเฉลี่ยของประชากร (จากการสำรวจ) (อ่าน 125 ครั้ง)

13) อายุมัธยฐาน(จากการสำมะโน) (อ่าน 135 ครั้ง)

1.3 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร

1.3.1 การเกิด

1) การเกิด (จากการทะเบียน) (อ่าน 121 ครั้ง)

2) อัตราเกิดมีชีพ

3) การเกิดและอัตราการเกิด (จากการสำรวจ) (อ่าน 111 ครั้ง)

4) อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด(Sex Ratio at Birth-SRB)

(จากการทะเบียน)

5) อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (Sex Ratio at Birth-SRB)

(จากการสำรวจ) (อ่าน 135 ครั้ง)

6) การแจ้งเกิด(จากการสำรวจ) (อ่าน 96 ครั้ง)

1.3.4 ภาวะเจริญพันธุ์

1) สถานภาพสมรสของประชากร (จากการสำมะโน) (อ่าน 131 ครั้ง)

2) สถานภาพสมรสของประชากร (จากการสำรวจ) (อ่าน 121 ครั้ง)

3) บุตรเกิดรอด (อ่าน 98 ครั้ง)

4) สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากการทะเบียน) (อ่าน 113 ครั้ง)

5) สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากการสำมะโน) (อ่าน 105 ครั้ง)

6) อัตราเจริญพันธุ์ (จากการสำรวจ) (อ่าน 100 ครั้ง)

7) อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส (จากการสำมะโน) (อ่าน 101 ครั้ง)

8) อายุมารดาเฉลี่ยที่คลอดบุตร

9) อัตราการคุมกำเนิด (อ่าน 92 ครั้ง)

10) อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี

11) อัตราการฝากครรภ์

12) อัตราการยั้งใช้การคุมกำเนิด

13) อัตราตายของมารดา
1.3.2 การตาย

1) การตาย (จากการทะเบียน) (อ่าน 106 ครั้ง)

2) การตาย (จากการสำรวจ) (อ่าน 106 ครั้ง)

3) อัตราตาย

4) อัตราตาย (จากการสำรวจ) (อ่าน 94 ครั้ง)

5) อัตราตายของทารก

6) อัตราตายของทารก (จากการสำรวจ) (อ่าน 107 ครั้ง)

7) อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

8) อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

(จากการสำรวจ) (อ่าน 117 ครั้ง)

9) การแจ้งตาย (จากการสำรวจ) (อ่าน 98 ครั้ง)

1.4 ประชากรกลุ่มเฉพาะ

1.4.4 กลุ่มชาติพันธุ์

1) กลุ่มชาติพันธุ์ (จากการทะเบียน)

2) กลุ่มชาติพันธุ์ (จากการสำรวจ)

1.4.1 เด็กและเยาวชน

1) เด็ก (จากการทะเบียน)

2) เยาวชน (จากการทะเบียน)

3) เด็กและเยาวชน (จากการสำรวจ) (อ่าน 113 ครั้ง)

1.4.5 คนต่างด้าว

1) คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (จากการทะเบียน)

2) คนที่ไม่มีสัญชาติไทย (จากการสำมะโน) (อ่าน 96 ครั้ง)

3) คนต่างด้าวในหมู่บ้าน/ชุมชน

1.4.2 ผู้สูงอายุ

1) ประชากรสูงอายุ (จากการทะเบียน) (อ่าน 133 ครั้ง)

2) ประชากรสูงอายุ (จากการสำรวจ) (อ่าน 118 ครั้ง)

3) การทำงานของผู้สูงอายุ (อ่าน 109 ครั้ง)

4) ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (living arrangement)

1.4.3 คนพิการ

1) คนพิการ (จากการทะเบียน)

2) คนพิการ (จากการสำรวจ) (อ่าน 110 ครั้ง)

3) เด็กพิการตั้งแต่เกิด

4) ความต้องการสวัสดิการจากรัฐของคนพิการ (อ่าน 100 ครั้ง)

5) การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนพิการ (อ่าน 105 ครั้ง)

1.5 ครัวเรือนและครอบครัว

2. เคหะ

2.1 ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน

1) บ้าน (อ่าน 117 ครั้ง)

2) ประเภทของที่อยู่อาศัย (อ่าน 125 ครั้ง)

3) ลักษณะของที่อยู่อาศัย (อ่าน 106 ครั้ง)

4) สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย (อ่าน 125 ครั้ง)

5) ลักษณะการครอบครองที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย (อ่าน 102 ครั้ง)

6) ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร (อ่าน 104 ครั้ง)

7) ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (อ่าน 101 ครั้ง)

8) แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงในครัวเรือน (อ่าน 103 ครั้ง)

9) ลักษณะการใช้ส้วมในครัวเรือน (อ่าน 121 ครั้ง)

10) ครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะ (อ่าน 107 ครั้ง)

11) แหล่งที่มาของน้ำดื่ม/น้ำใช้ในครัวเรือน (อ่าน 109 ครั้ง)

12) ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด (อ่าน 106 ครั้ง)

2.2 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

1) การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

2.3 การให้ความช่วยเหลือด้านเคหะ

1) การจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

2) การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการมีส่วนร่วม

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210