สาขาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. ศาสนา

1.1 บุคลากรทางศาสนา

- นักบวชในศาสนาพุทธ (อ่าน 725 ครั้ง)

- ผู้สอนศาสนาพุทธ

- บุคลากรในศาสนาอื่นๆ (อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์)

1.2 ศาสนสถานและศาสนิกชน

- พุทธศาสนสถาน (อ่าน 110 ครั้ง)

- ศาสนสถานอื่นๆ (อิสลาม คริสต์ พราหมณ์–ฮินดู ซิกข์)

- ศาสนิกชน (อ่าน 115 ครั้ง)

1.3 การเรียนรู้และอบรมทางศาสนา

- การเรียนรู้และอบรมทางศาสนาพุทธ

- การเรียนรู้และอบรมทางศาสนาอิสลาม

- การเรียนรู้และอบรมทางศาสนาคริสต์

1.4 การปฏิบัติศาสนกิจ

- การประกอบกิจทางศาสนาของประชาชน (อ่าน 100 ครั้ง)

- การจาริกแสวงบุญ

1.5 การสนับสนุนศาสนา

- การสนับสนุนศาสนาโดยรัฐ

- การสนับสนุนพุทธศาสนสถานโดยรัฐ

- การสนับสนุนศาสนาโดยประชาชน

2. ศิลปะ วัฒนธรรม

2.1 บุคคล/องค์กรทางศิลปะ วัฒนธรรม

2.1.1 บุคคลทางศิลปะ วัฒนธรรม

- ศิลปินแห่งชาติ

- ศิลปินพื้นบ้าน

- ศิลปินร่วมสมัย

- ผู้สอนศิลปะ วัฒนธรรม

- ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและช่างฝีมือพื้นบ้าน

- นักเขียน/นักประพันธ์

2.1.2 องค์กรทางศิลปะ วัฒนธรรม

- เครือข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรม

- สถาบันการศึกษาที่สอนด้านศิลปะ วัฒนธรรม

2.2 สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ วัฒนธรรม

- งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

- บรรณานุกรมงานวิจัย

- สื่อโสตทัศน์

2.3 สินค้าและบริการเชิงศิลปะ วัฒนธรรม

- สถานประกอบการด้านศิลปะ วัฒนธรรม

- ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม

2.4 แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

- โบราณสถาน/แหล่งโบราณคดี/อุทยานประวัติศาสตร์

- สถานที่จัดแสดงงานทางศิลปะ วัฒนธรรม

- หอจดหมายเหตุแห่งชาติ/หอสมุดแห่งชาติ

- แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน/ท้องถิ่น

2.5 การสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม

- การสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม

2.6 ความเสี่ยงทางวัฒนธรรม

- การสมรสในเด็ก

- มารดาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

- ค่านิยมทางเพศของเยาวชน (อ่าน 67 ครั้ง)

- พฤติกรรมของวัยรุ่น (อ่าน 79 ครั้ง)

- ร้านเกมส์และวีดีทัศน์

2.7 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- สถานภาพทางครอบครัว

- ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (อ่าน 284 ครั้ง)

- ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็ก

- สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม (อ่าน 70 ครั้ง)

- การใช้เวลาว่างของประชากร (อ่าน 64 ครั้ง)

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210