- จำนวนบริษัทที่มีกิจกรรมนวัตกรรม

- จำนวนบริษัทที่มีกิจกรรมนวัตกรรม จำแนกตาม 1.จำนวนผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) ใหม่ 2.จำนวนกระบวนการใหม่

- สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) ใหม่ ที่เป็นผลจากกิจกรรมนวัตกรรม