- การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- จำนวนครูสาขาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ (จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา และพื้นที่)

- สัดส่วนจำนวนครูวิทยาศาสตร์ต่อจำนวนนักเรียนสายวิทยาศาสตร์

- ผลการประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น คะแนน PISA, O-NET

- สัดส่วนจำนวนนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ต่อจำนวนนักเรียนสาขาอื่นๆ (ระดับ ปวช.ขึ้นไป)