- กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตาม สถานภาพแรงงาน (ว่างงาน, ทำงาน) ระดับการศึกษา สาขาวิชา อาชีพ เพศ

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานในด้านนี้ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและอาชีพ

- ความต้องการแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม