- รางวัลนักวิจัย

- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัข, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

อุตสาหกรรมวิจัย, ปรัชญา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์,

การศึกษา)

- ผลงานวิจัยดีเยี่ยม (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัข, เกษตรศาสตร์และชีววิทยาวิจัย,

ปรัชญา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา)

- วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ดีเยี่ยม (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัข,

เกษตรศาสตร์และชีววิทยาวิจัย, ปรัชญา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นิเทศศาสตร์,การศึกษา)

- ผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเยี่ยม (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัข, เกษตรศาสตร์และ

ชีววิทยาวิจัย, ปรัชญา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา)

- นักเทคโนโลยีดีเด่น (ไม่ระบุสาขารางวัล)

- นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (ไม่ระบุสาขารางวัล)

- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย (สาขาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์พลังงาน, เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์ รวมทั้งสัตวแพทยศาสตร์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง (ยกเว้นคณิตศาสตร์ และแพทยศาสตร์คลินิก))

- ผลงานวิจัยดีเด่น (ไม่ระบุสาขารางวัล)

- ผลงานวิจัยดีเด่น (TRF-CHE-Scopus Researcher Awards) (สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences, Chemical & Pharmaceutical

Sciences (including Chemical Engineering), Engineering & Multidisciplinary Technology, Health Sciences, Physical Sciences

(Mathematics & Physics), Humanities and Social Sciences)

- ผลงานดีเด่นของชาติ (สาขาพัฒนาสังคม, พัฒนาเศรษฐกิจ, อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,

เผยแพร่เกียรติภูมิของไทย)

- นวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สาขาวิทยาศาตร์กายภาพและชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์, สร้างเสริมสุขภาพสาขาพิเศษ

นวัตกรรมเชิงธุรกิจ)

- เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร, เครื่องจักรกลการผลิต, เครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

- นวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม)