- จำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ (Invention Patent)

- จำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ (Invention Patent)