- การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์

- จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

- จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี

- จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา

- จำนวนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ขอสิทธิบัตร

- จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทย จำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน

- จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ