- การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ

- จำนวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ