การรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

- การรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

- จำนวนการรับจดอนุสิทธิบัตร จำแนกตามสัญชาติ