การยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า

- การยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า

- จำนวนการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า จำแนกตามรายการ/จำพวก สัญชาติ