- มาตรการภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D Tax)

- จำนวนเจ้าของโครงการ/บริษัทที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของมาตรการภาษี 300%

- จำนวนโครงการที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของมาตรการภาษี 300%