1. ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3 UNDP (Human Development Index)

- สุขภาพ

- การศึกษา

- มาตรฐานการครองชีพ

1.4 UNIDO

- ดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม

(Competitive Industrial Performance – CIP)

2. การวิจัยและพัฒนา (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

2.2 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

3. กิจกรรมนวัตกรรม (ภาคอุตสาหกรรมเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ)

3.1 ค่าใช้จ่ายด้านนวัตกรรม

- ค่าใช้จ่ายด้านนวัตกรรม

3.2 ผลผลิตจากกิจกรรมนวัตกรรม

3.3 กิจกรรมทางเทคโนโลยีอื่น ๆ

4. บุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.1 การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.2 บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.3 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.4 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์

- รางวัลนักวิจัย (อ่าน 64 ครั้ง)

- รางวัลปราชญ์ชาวบ้าน

5. ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

5.1 การนำเข้าและส่งออกสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง

- มูลค่าการนำเข้า ส่งออก และ ดุลการชำระเงินสินค้า เทคโนโลยีชั้นสูง

- มูลค่าการนำเข้าเทคโนโลยีทางการทหาร ยุทธปัจจัย

- มูลค่าการส่งออกเทคโนโลยีทางการทหาร ยุทธปัจจัย

5.2 ค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยี

- ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมความรู้ทางเทคนิค

- ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (อ่าน 66 ครั้ง)

- ดุลชำระเงินทางเทคโนโลยี ทางการทหาร ยุทธปัจจัย

5.3 รายรับ รายจ่าย และดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

- รายรับ รายจ่าย และดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามอุตสาหกรรม

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

6.2 อนุสิทธิบัตร

6.3 เครื่องหมายทางการค้า

6.4 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

6.5 ลิขสิทธิ์

6.6 การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

7. ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1 ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการ

ภายในประเทศ

- ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการ

ภายในประเทศ

7.2 ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในฐานข้อมูลScience Citation Index (SCI)

8. โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยสนับสนุนด้านวิทยาศาสคตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

8.1 มาตรการด้านภาษี

8.5 มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ

- วิสาหกิจที่ได้รับการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ

และผลิตภาพ

- ผู้ประกอบการใหม่ทางเทคโนโลยี (Technopreneur)

จำแนกรายสาขาอุตสาหกรรม

- การนำงาน วทน. ไปใช้ในการวางแผนและปรับตัวทางเศรษฐกิจ

- การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา

8.2 การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยหน่วยงานรัฐ

- อุทยานวิทยาศาสตร์

- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (อ่าน 51 ครั้ง)

- มาตรวิทยา

- หน่วยบ่มเพาะธุรกิจทางเทคโนโลยี

- สำนักการจัดการสิทธิเทคโนโลยี

8.6 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สวทน.

- ข้อมูลสุขภาพ

- ข้อมูลประชากร (อ่าน 54 ครั้ง)

- ข้อมูลรายได้รายจ่ายครัวเรือน (อ่าน 45 ครั้ง)

- ข้อมูลแรงงาน (อ่าน 56 ครั้ง)

- ข้อมูลการปกครอง

- ข้อมูลการส่งออก

- ข้อมูลพลังงาน

- ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ

8.3 มาตรการส่งเสริมการลงทุน

- มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม หรือ STI (Skill,Technology&Innovation)

- มาตรวิทยา

8.4 มาตรการทางการเงิน

- Matching fund

- สินเชื่อสำหรับเทคโนโลยีชั้นสูง

- เงินอุดหนุน (อ่าน 45 ครั้ง)

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210