1. กลุ่มเป้าหมายสวัสดิการสังคม (Target Groups for Social Welfare)

1.1 ประชากรรวม

- ประชากรจากทะเบียน

- ประชากรจากสำมะโน

- ประชากร (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 89 ครั้ง)

1.6 ผู้ด้อยโอกาส

- คนจนด้านรายจ่าย

- ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้าน

รายจ่ายระดับประเทศ

- ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้ 30,000 บาท/คน/ปี

(เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 73 ครั้ง)

- สัดส่วนรายได้ของประชากร

- คนเร่ร่อน

- กลุ่มชาติพันธุ์ (จากการทะเบียน)

- ผู้พ้นโทษ

- ผู้ป่วยโรคเอดส์

1.2 เด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก (อ่าน 67 ครั้ง)

- ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็กและเยาวชน (อ่าน 83 ครั้ง)

- การควบคุมผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

- เด็กติดผู้ต้องขัง

- เด็กกำพร้า (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 59 ครั้ง)

- เด็กถูกทอดทิ้ง (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 59 ครั้ง)

- เด็กเร่รอน (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 61 ครั้ง)

- เด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิด (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 46 ครั้ง)

- เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 54 ครั้ง)

1.7 ผู้ประสบภัย

- ผู้ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัย

1.3 สตรี

- สตรีถูกทำร้าย

- สตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศ

- ร้อยละของแม่คลอดบุตร อายุ 10-19 ปี

- อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15-19 ปี

- สตรีท้องที่ถูกต้องขัง

1.8 ครอบครัวและชุมชน

- การจดทะเบียนครอบครัว

- ครัวเรือนจากการสำมะโน

- ความรุนแรงในครอบครัว (อ่าน 68 ครั้ง)

- ความรุนแรงในครอบครัว (เฉพาะเขตชนบท)

- ลักษณะครอบครัว (อ่าน 63 ครั้ง)

1.4 ผู้สูงอายุ

- ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

- แรงงานผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ (อ่าน 104 ครั้ง)

- ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง/ยากลำบาก (อ่าน 67 ครั้ง)

- ผู้สูงอายุที่ต้องขัง

1.9 กลุ่มชาติพันธุ์

- ชนเผ่าพื้นเมือง

1.5 คนพิการ

- คนพิการจากการทะเบียน

- คนพิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

- คนพิการที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

- การออกบัตรประจำตัวคนพิการ

- คนพิการที่ต้องการทำงาน

- คนพิการจากการสำรวจ

- ความต้องการสวัสดิการจากรัฐของคนพิการ

- คนพิการที่ไม่ได้รับการดูแลในหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 55 ครั้ง)

- คนพิการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือไม่มีผู้เลี้ยงดู

1.10 ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน

- บุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกิน (อ่าน 57 ครั้ง)

- ผู้ถือครองการเกษตรที่ไม่มีที่ดินทำกินของตัวเอง

- ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง ต้องเช่า

2. การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ

2.1 การบริการสังคม (Social Services)

2.1.5 การบริการสังคมด้านนันทนาการ

- ศูนย์ฝึกกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ศูนย์ฝึกกีฬาของสถาบันการพลศึกษา

- ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร

- ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

- สวนสาธารณะ

- สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน(เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 60 ครั้ง)

- สนามกีฬา

- สถานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา

- ลานกีฬา

- หอจดหมายเหตุ/หอสมุดแห่งชาติ

- พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ

- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

- โบราณสถาน/แหล่งโบราณคดี/อุทยานประวัติศาสตร์

- ห้องสมุดประชาชน/ห้องสมุดโรงเรียน/หรือห้องสมุดวัด

(เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 60 ครั้ง)

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์และนันทนาการ

2.1.1 การบริการสังคมด้านการศึกษา

- การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยท้องถิ่น

- การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 58 ครั้ง)

- การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

- ผู้เรียนในระบบ(นักเรียน/นักศึกษา)

- ผู้เรียนนอกระบบ

2.1.2 การบริการสังคมด้านสุขภาพ

- ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ

- การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

2.1.4 การบริการสังคมด้านการทำงานและการมีรายได้

- การบรรจุงาน

- แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ

- ศูนย์ฝึกอาชีพ(เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 47 ครั้ง)

- การมีส่วนร่วมในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- การมีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

2.1.6 การบริการสังคมด้านกระบวนการยุติธรรม

- การให้ความเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากกระบวนการยุติธรรม

- อาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน

- การให้ความช่วยเหลือด้านคดี

2.1.7 การบริการสังคมทั่วไป

- สถาบันให้บริการทางสังคมท้องถิ่น

- สถาบันให้บริการทางสังคมภาครัฐ

- ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 59 ครั้ง)

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

2.2 การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance)

2.2.1 เด็กและเยาวชน

- การได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้(เด็ก)

- การเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์/แรกรับ/คุ้มครอง/

บ้านพักเด็ก/ศูนย์ (อ่าน 54 ครั้ง)

2.2.5 ผู้ด้อยโอกาส

- การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส

2.2.6 ผู้ประสบภัย

- การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2.2.7 ครอบครัวและชุมชน

- การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

- เงินสงเคราะห์ครอบครัว

2.2.8 กลุ่มชาติพันธ์

- การช่วยเหลือคุ้มครองชนเผ่าพื้นเมือง

2.2.9 ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน

- การได้รับสิทธิที่ทำกินในนิคมสร้างตนเอง

- เกษตรกรที่ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

- ผู้ถือครองทำการเกษตรตามเอกสารสิทธิ

- ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง (เฉพาะเขตชนบท) (อ่าน 62 ครั้ง)

2.2.2 สตรี

- การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้(สตรี)

- การได้รับความช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

- การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี

2.2.3 ผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์

- ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์จากศูนย์พัฒนา

การจัดสวัสดิการ (อ่าน 58 ครั้ง)

2.3 การประกันสังคม (Social Insurance)

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน กองทุนประกันสังคม

- การรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน

- การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

- กองทุนการออมแห่งชาติ

- กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ

- เบี้ยประกันภัย

- กรมธรรม์ธุรกิจประกันชีวิต

3. กลไกการจัดสวัสดิการสังคม

3.1 บุคลากรด้านสวัสดิการสังคม

- นักสังคมสงเคราะห์

- อาสาสมัคร

- นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาตามป.วิอาญา

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง

ในครอบครัว

3.3 การสนับสนุนจากภาครัฐ/ภาคเอกชน/ประชาชน

- งบประมาณจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐ

- เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

- สัดส่วนงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมต่อรายจ่ายงบประมาณภาพรวม

ของประเทศ

- งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมต่อ GDP ของประเทศ

- เงินบริจาคจากภาคประชาชน (อ่าน 54 ครั้ง)

3.2 องค์การสวัสดิการสังคม

- องค์การสวัสดิการสังคมภาครัฐ

- องค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน

- องค์การสวัสดิการสังคมภาคประชาชน (อ่าน 57 ครั้ง)

- องค์กรสวัสดิการชุมชน

- ศูนย์พัฒนาครอบครัว

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210