1. การค้า

1) มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้

2) GDP ภาคการค้า

1.1 การค้าในประเทศ

1.1.1 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์

1.1.2 การค้าปลีก

1.1.3 การค้าบริการ

1.1.4 การส่งเสริม/ช่วยเหลือการค้าในประเทศ

1) ผู้ประกอบการและธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

2) ย่านการค้าที่ได้รับการส่งเสริม

3) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์

4) การส่งเสริมสินค้าอินทรีย์

5) การจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและหัตถกรรมและการเปลี่ยนแปลง

6) การกำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริโภค

7) อันดับความสะดวกในการทำธุรกิจการค้า (ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ)

1.1.5 การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า

1.2 การค้าระหว่างประเทศ/ดุลการค้า

2. ราคา

2.1 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้

2.2 ราคาสินค้าขายส่ง

1) ราคาขายส่งสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2) ราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

3) ราคาขายส่งพลังงาน

3. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

1) ราคา ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

2) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาต

3) บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนในธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า

4) การส่งเสริมและพัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้า

8. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

1) การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้การใช้สิทธิ์ FTA

2) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

3) ใบอนุญาตและหนังสือรับรองสินค้าทั่วไป

4) การส่งออกสินค้ามาตรฐาน

5) การขอใช้สิทธิส่งออกไปยังตลาดสำคัญ

6) การนำเข้าสินค้าสำคัญ

2.3 ราคาสินค้าขายปลีก

1) ราคาขายปลีกอุปโภค บริโภค

2) ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3) ราคาขายปลีกพลังงาน

4) ราคาขายปลีกสินค้าและบริการสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210