1. การค้า

1) มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้

2) GDP ภาคการค้า (อ่าน 85 ครั้ง)

1.1 การค้าในประเทศ

1.1.1 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์

1.1.2 การค้าปลีก

1.1.3 การค้าบริการ

1.1.4 การส่งเสริม/ช่วยเหลือการค้าในประเทศ

1) ผู้ประกอบการและธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (อ่าน 50 ครั้ง)

2) ย่านการค้าที่ได้รับการส่งเสริม

3) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์

4) การส่งเสริมสินค้าอินทรีย์

5) การจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและหัตถกรรมและการเปลี่ยนแปลง (อ่าน 70 ครั้ง)

6) การกำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริโภค

7) อันดับความสะดวกในการทำธุรกิจการค้า (ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ) (อ่าน 53 ครั้ง)

1.1.5 การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า

1.2 การค้าระหว่างประเทศ/ดุลการค้า

1.2.1 การนำเข้า

1) การนำเข้าของไทย (อ่าน 53 ครั้ง)

1.2.2 การส่งออก

1.2.3 ดุลการค้า

1) ดุลการค้าของไทย (อ่าน 183 ครั้ง)

1.2.4 การค้าชายแดน

1.2.5 การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2. ราคา

2.1 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้

2.3 ราคาสินค้าขายปลีก

1) ราคาขายปลีกอุปโภค บริโภค

2) ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร (อ่าน 90 ครั้ง)

3) ราคาขายปลีกพลังงาน

4) ราคาขายปลีกสินค้าและบริการสำหรับจัดทำดัชนีราคา

ผู้บริโภค

2.2 ราคาสินค้าขายส่ง

1) ราคาขายส่งสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อ่าน 53 ครั้ง)

2) ราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

3) ราคาขายส่งพลังงาน

3. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

1) ราคา ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

2) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาต (อ่าน 42 ครั้ง)

3) บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนในธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า (อ่าน 44 ครั้ง)

4) การส่งเสริมและพัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้า

4. ดัชนี/ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

1) มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้

2) GDP ภาคการค้า (อ่าน 85 ครั้ง)

4.2 ดัชนีเศรษฐกิจ

1) ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (อ่าน 53 ครั้ง)

2) ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก

3) ดัชนีวัฎจักรธุรกิจ (อ่าน 50 ครั้ง)

4) ดัชนีวัฎจักรเงินเฟ้อ (อ่าน 48 ครั้ง)

5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (อ่าน 56 ครั้ง)

6) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ

7) ดัชนีค้าส่ง (อ่าน 72 ครั้ง)

8) ดัชนีค้าปลีก (อ่าน 84 ครั้ง)

5. การจดทะเบียนธุรกิจ

6. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6.1 ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6.2 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

7. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

1) สิทธิบัตร (อ่าน 54 ครั้ง)

2) เครื่องหมายการค้า (อ่าน 51 ครั้ง)

3) ลิขสิทธิ์ (อ่าน 44 ครั้ง)

8. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

1) การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้การใช้สิทธิ์ FTA (อ่าน 46 ครั้ง)

2) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

3) ใบอนุญาตและหนังสือรับรองสินค้าทั่วไป

4) การส่งออกสินค้ามาตรฐาน (อ่าน 69 ครั้ง)

5) การขอใช้สิทธิส่งออกไปยังตลาดสำคัญ (อ่าน 48 ครั้ง)

6) การนำเข้าสินค้าสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210