ก. สถิติทางการสาขาการท่องเที่ยวและกีฬา

1. การท่องเที่ยว

1.1 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism)

1.1.1 การท่องเที่ยวขาเข้าประเทศ (Inbound Tourism)

- นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (คน) (อ่าน 124 ครั้ง)

- นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยที่ใช้บริการมัคคุเทศก์

- นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยที่ไม่ใช้บริการมัคคุเทศก์

- ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (อ่าน 141 ครั้ง)

- ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยกลุ่ม longstay

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (บาทต่อคนต่อวัน) (อ่าน 107 ครั้ง)

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย กลุ่มlongstay (บาทต่อคนต่อวัน)

- รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (อ่าน 90 ครั้ง)

1.1.2 การท่องเที่ยวขาออกประเทศ (Outbound Tourism)

1.2 การท่องเที่ยวในประเทศ (Internal Tourism)

- ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) (อ่าน 89 ครั้ง)

- นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) (อ่าน 72 ครั้ง)

- นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อ่าน 51 ครั้ง)

- นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาติ (อ่าน 45 ครั้ง)

- นักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด)

- ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน)ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด)

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) (บาทต่อคน)

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด)

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด)

- รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) (บาท)

- รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) (บาท)

- รายได้จากการท่องเที่ยวของนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศ

- รายได้จากการนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อ่าน 58 ครั้ง)

1.3 ดุลการท่องเที่ยว

- ดุลการท่องเที่ยว

1.4 แหล่งท่องเที่ยว

- แหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยว (รวมและรายจังหวัด)

- แหล่งท่องเที่ยวจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ่าน 57 ครั้ง)

- แหล่งท่องเที่ยวจัดเก็บโดยกรมศิลปากร

1.5 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

- สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว (อ่าน 58 ครั้ง)

- ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

- ผลการดำเนินงานของนิติบุคคล

1.7 ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร

- ร้านอาหาร ที่ผ่านมาตรฐานของสมาคมภัตตาคารไทย

- ธุรกิจร้านอาหาร

1.8 ธุรกิจนําเที่ยว

1.9 ธุรกิจบริการด้านการขนส่ง (ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

- ธุรกิจบริการการขนส่ง

1.10 ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว


1.10.1 ธุรกิจภาพยนตร์


1.10.2 ธุรกิจการขายของที่ระลึก

- ธุรกิจการขายของที่ระลึก

- ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการขายของที่ระลึก

- มูลค่ายอดจำหน่าย OTOP (อ่าน 142 ครั้ง)


1.10.3 ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ

- ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์

- งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (อ่าน 46 ครั้ง)

- การจัดประชุมสมาคมนานาชาติในประเทศไทย (อ่าน 49 ครั้ง)


1.10.4 ธุรกิจด้านสุขภาพ

- ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ (อ่าน 54 ครั้ง)

- หน่วยงาน/หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

- ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1.11 บุคลากร/สถาบัน ด้านการท่องเที่ยว

- บุคลากรทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

- บุคลากรในธุรกิจสถานพักแรม (อ่าน 54 ครั้ง)

- บุคลากรในธุรกิจกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร (อ่าน 61 ครั้ง)

- บุคลากรในธุรกิจนำเที่ยว (อ่าน 64 ครั้ง)

- ค่าตอบแทนแรงงาน (อ่าน 43 ครั้ง)

1.12 การส่งเสริมและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว


1.12.1 การรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงหรือฟื้นฟู


1.12.2 การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

- การจัดงานนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว

- การวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

- ศูนย์/ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

- จุดบริการนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (อ่าน 43 ครั้ง)


1.12.3 การอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย

- คดีความเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

- เรื่องร้องเรียน


1.12.4 มาตรฐานสินค้าและบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านผ่านการประเมินคุณภาพ

- กิจการ บริการ และสินค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว


1.12.5 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว


1.12.6 เครือข่ายการท่องเที่ยว

- เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชุน

- เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (อ่าน 72 ครั้ง)

2. การกีฬา

2.1 นันทนาการ

- องค์กรและเครือข่ายนันทนาการสังกัดกรมพลศึกษา

- องค์กรและเครือข่ายนันทนาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ผู้นำนันทนาการสังกัดกรมพลศึกษา (อ่าน 54 ครั้ง)

- ผู้นำนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของกรมพลศึกษา (อ่าน 54 ครั้ง)

- แหล่งนันทนาการสังกัดกรมพลศึกษา

- แหล่งนันทนาการ สังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 47 ครั้ง)

- แหล่งนันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63 ครั้ง)

- สวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร (อ่าน 50 ครั้ง)

- สวนสาธารณะจังหวัด (อ่าน 53 ครั้ง)

- การจัดกิจกรรมนันทนาการสังกัดกรมพลศึกษา

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสังกัดกรมพลศึกษา

- ผู้ใช้บริการศูนย์บริการนันทนาการสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 52 ครั้ง)

- การใช้เวลาว่างของประชากร (อ่าน 50 ครั้ง)

- การอ่านหนังสือ (อ่าน 53 ครั้ง)

2.2 การเล่นกีฬา และการออกกําลังกาย

- ผู้ออกกำลังกายข้อมูลจัดเก็บโดยกรมพลศึกษา

- ผู้ออกกำลังกายข้อมูลจัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (อ่าน 68 ครั้ง)

- ผู้นำการออกกำลังกาย

2.3 การแข่งขันกีฬา

2.3.1 การจัดการแข่งขัน

- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 50 ครั้ง)

- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 51 ครั้ง)

- การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 48 ครั้ง)

- การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ จัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 55 ครั้ง)

- การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติจัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 152 ครั้ง)

- การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติจัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 43 ครั้ง)

- การแข่งขันกีฬาระดับชาติจัดการแข่งขันโดยสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 43 ครั้ง)

- การแข่งขันระดับพื้นฐานจัดการแข่งขันโดยกรุงเทพมหานคร

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 52 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 42 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 50 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 47 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 66 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 48 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 46 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับพื้นฐานที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร

- ผู้ชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ผู้ชมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 44 ครั้ง)

- ผู้ชมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 42 ครั้ง)

- ผู้ชมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 42 ครั้ง)

- ผู้ชมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 48 ครั้ง)

- ผู้ชมการแข่งขันกีฬาระดับพื้นฐานที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร

- ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 39 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 45 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 44 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 44 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 47 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติจัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 80 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 37 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาระดับพื้นฐานที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร

- การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 150 ครั้ง)

- การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดในประเทศจัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 45 ครั้ง)

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดในประเทศสำหรับการแข่งขันที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดในประเทศสำหรับการแข่งขันที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 42 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ สำหรับการแข่งขันที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ สำหรับการแข่งขันที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 43 ครั้ง)

2.3.2 การส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

- นักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดในประเทศโดยสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 42 ครั้ง)

- รายการที่นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ส่งโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (อ่าน 39 ครั้ง)

- รายการที่นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ส่งโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (อ่าน 43 ครั้ง)

- รายการที่กรมพลศึกษาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (อ่าน 41 ครั้ง)

- นักกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดส่งเข้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (อ่าน 40 ครั้ง)

- นักกีฬาที่กรมพลศึกษาจัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (อ่าน 40 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดส่งโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (อ่าน 47 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดส่งโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (อ่าน 48 ครั้ง)

- ผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดส่งโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 41 ครั้ง)

2.4 บุคลากรด้านการกีฬา

2.4.1 นักกีฬา

- นักกีฬาระดับชาติที่ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

- นักกีฬาระดับชาติที่เข้าคัดเลือกกับกรมพลศึกษา

- นักกีฬาที่ขออนุญาตการกีฬาแห่งประเทศไทยไปแข่งขันในนามของประเทศไทย

- นักกีฬาระดับนานาชาติที่เข้าคัดเลือกกับกรมพลศึกษา

- นักกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

2.4.2 ผู้ฝึกสอน

- ผู้ฝึกสอนระดับชาติที่จัดเก็บข้อมูลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 40 ครั้ง)

- ผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ

2.4.3 ผู้ตัดสิน

- ผู้ตัดสินระดับชาติที่จัดเก็บข้อมูลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ผู้ตัดสินที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 43 ครั้ง)

- ผู้ตัดสินระดับนานาชาติที่จัดเก็บข้อมูลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

2.4.4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬาหรือผ่านหลักสูตรการอบรมด้านการกีฬา

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 48 ครั้ง)

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาที่จัดโดยกรมพลศึกษา (อ่าน 42 ครั้ง)

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารจัดการการกีฬา (อ่าน 43 ครั้ง)

- ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 46 ครั้ง)

- ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหนคร

- ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดเทศบาล

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านกีฬาระดับมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

- ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 46 ครั้ง)

2.5 องค์กรและเครือข่ายการกีฬา

2.5.1 องค์กรกีฬาภาครัฐ

- โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 235 ครั้ง)

- โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร

- โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล

- โรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- วิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 52 ครั้ง)

- คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 46 ครั้ง)

- ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา (อ่าน 54 ครั้ง)

2.5.2 องค์กรกีฬาภาคเอกชน

- สมาคมกีฬา

2.5.3 องค์กรกีฬาอาชีพ

- องค์กรกีฬาอาชีพ

2.5.4 เครือข่ายการกีฬา

- ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย

- ศูนย์การเรียนรู้กีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ศูนย์ฝึกกีฬาสังกัดกรมพลศึกษา

2.6 โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา

- สถานกีฬาที่จัดเก็บข้อมูลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- สถานกีฬาสำหรับฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ได้มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย

- สถานกีฬาที่ใช้สำหรับเล่นกีฬาทั่วไปของกรมพลศึกษา

- สถานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา

- ศูนย์ฝึกกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ศูนย์ฝึกกีฬาของสถาบันการพลศึกษา

- ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร (อ่าน 50 ครั้ง)

- ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (อ่าน 84 ครั้ง)

- ลานกีฬา (อ่าน 119 ครั้ง)

- ที่พักเก็บตัวนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ที่พักเก็บตัวนักกีฬามหาวิทยาลัย

2.7 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

- สถานประกอบการด้านการกีฬา

- ค่ายมวยที่ให้บริการฝึกสอนที่จัดเก็บโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- ศูนย์ฝึกมวยไทยที่จัดเก็บโดยกรมพลศึกษา

- สนามกีฬา

- สนามฟุตบอล

- สนามฟุตซอล

- สนามแบดมินตัน

- สนามกอล์ฟ/ไดร์ฟ

2.8 การส่งเสริมและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนด้านการกีฬา

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา/กิจกรรมในการพัฒนาการกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา/กิจกรรมในการพัฒนาการกีฬา โดยกรมพลศึกษา (อ่าน 45 ครั้ง)

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา/กิจกรรมในการพัฒนาการกีฬา โดยสถาบันการพลศึกษา

- กองทุนด้านการกีฬา

ข. สถิติทางการสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


1. ธุรกิจบริการด้านการขนส่ง (ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

1.1 การขนส่งทางรถไฟ

- เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับอาเซียน

- ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองของรถไฟฟ้า

- สถานีรถไฟ

- สถานีรถไฟฟ้า MRT (อ่าน 47 ครั้ง)

- สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

- สถานีรถไฟฟ้า Airport Rial Link

- เที่ยวรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

- การขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยรถไฟ

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถไฟเฉลี่ยต่อหน่วย

- ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระยะทางที่เดินทางโดยรถไฟ

- ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ

- ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟMRT

- ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟบีทีเอส

1.2 การขนส่งทางรถ

- เส้นทางถนนที่เชื่อมโยงกับอาเซียนของกรมทางหลวง

- เส้นทางถนนที่เชื่อมโยงกับอาเซียนของกรมทางหลวงชนบท

- รถโดยสาร

- รถโดยสาร บขส.

- รถโดยสาร ขสมก.

- ปริมาณจราจรบนทางถนน (อ่าน 185 ครั้ง)

- ปริมาณการจราจรบนเส้นทางเชื่อมชายแดน

- ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรบนถนนเชื่อมชายแดน

1.3 การขนส่งทางน้ำ

- ท่าเรือ

- ท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

- จำนวนเรือ

- เที่ยวที่บรรทุกสินค้าเฉลี่ยต่อยานพาหนะทางน้ำ

- ผู้โดยสารที่ใช้บริการทางน้ำ

- การขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำ

1.4 การขนส่งทางอากาศ

- ท่าอากาศยาน

- อากาศยานจดทะเบียน

- ปริมาณการเดินทางทางอากาศ

- เที่ยวบินบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ

- เที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อยานพาหนะ

- เที่ยวบิน

- ความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่งสินค้าทางอากาศ

- จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทางอากาศ

1.5 การขนส่ง (บริการอื่นๆ)

- ระยะเวลาที่เดินทางออกจากจุดเริ่มต้นมายังท่าขนส่ง

- ความเร็วที่ใช้ในการเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ค่าเสียเวลาในการเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ยต่อหน่วยน้ำหนัก

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ยตามกลุ่มชนิดสินค้า

- ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระยะทางที่เดินทาง

- การขนส่งสินค้าภายในประเทศ

- การขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศไทยโดยไปรษณีย์ไทย

- Load Factor ของยานพาหนะ

- อัตราการบรรทุกต่อเที่ยว

2. บุคลากร/สถาบัน ด้านการท่องเที่ยว

- ผู้เรียน/ศึกษา

- ผู้สำเร็จการศึกษา

- สถาบันการศึกษา/คณะ/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

- แรงงานในระบบ (อ่าน 93 ครั้ง)

- แรงงานนอกระบบ (อ่าน 49 ครั้ง)

- แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ

- แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยภาคเอกชน

3. การส่งเสริมและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว

3.1 มาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยภาคเอกชน

3.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ

4. ภัยธรรมชาติ

- อุทกภัย

- สึนามิ

- ดินถล่ม

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210