สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ